We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
01
MAR

Konkurs plastyczny "Polska Niepodległa"

09:00
15:00
Gminne Przedszkole w Leśmierzu
Event organized by Gminne Przedszkole w Leśmierzu

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POLSKA NIEPODLEGŁA”
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie.

§ 1
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” (dalej „Konkurs”) jest Gminne Przedszkole w Leśmierzu, Leśmierz 45 , 95-035 Ozorków.

§ 2
Termin Konkursu

1. Konkurs „POLSKA NIEPODLEGŁA” trwa od 01 marca do 31 marca 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej do 25 kwietnia 2018 r.

§ 3
Cel Konkursu

1. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny.
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:
- symbolach narodowych,
- odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,


§ 4
Tematyka i format prac


1. Temat plastycznej kompozycji należy przedstawić w oparciu o symbole (barwy narodowe, godło, flaga, daty itp.). Należy zwrócić uwagę na utrwalenie daty odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.
2. Prace muszą być wykonane w formacie A4.
3. Technika plastyczna dowolna.

§ 5
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 6-letnie z: Gminnego Przedszkola w Leśmierzu, Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej i Szkoły Podstawowej w Modlnej. Każda praca powinna posiadać metryczkę (formularz zgłoszeniowy) z imieniem i nazwiskiem autora, należy też podać nazwę placówki, do jakiej chodzi autor pracy, a także adres e-mail szkoły oraz autora pracy.
3. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę identyfikacyjną,
4. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują dzieci i rodziców o jego Regulaminie.
5. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.
6. W terminie do 31 marca 2018 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Gminnego Przedszkola w Leśmierzu (gabinet dyrektora, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00)
7. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu).
8. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

§ 6
Komisja Konkursowa

1. Zgłoszone prace w ramach Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 7
Nagrody

1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 5 najlepszych prac
2. Spośród wyłonionych 5 prac Komisja Konkursowa przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 2 wyróżnienia.
3. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.
4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


§ 8
Ogłoszenie wyników Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA”
i sposób wydania Nagród

1. O wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni, telefonicznie poprzez wychowawców.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później, niż 25 kwietnia 2018 r. poprzez zamieszczenie na stronie fan page na Facebooku organizatora.
3. Wręczenie nagród laureatom nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r. na terenie Gminnego Przedszkola w Leśmierzu.
4. Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą zgłoszone Prace Konkursowe.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub
zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
2. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

§ 10

Załączniki do Regulaminu

1.Załącznik nr 1 – metryczka

……………………………………………
miejscowość, data
pieczątka placówki
……………………………….
Załącznik nr 1


Metryczka
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….
Adres szkoły / placówki zgłaszającej ……………………………………………………………………………
Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: …………………………………………………………………………
Nr telefonu do nauczyciela: …………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………