We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
21
MAR

Festival sprehodov - Heckaton + Pogovori

17:00
19:00
Živa Dvorišča
Event organized by Živa Dvorišča

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Na Festivalu sprehodov pa se ne bomo samo sprehajali ampak tudi pogovarjali o mariborski kulturni dediščini, vključevanju le-te v kulturni turizem, prisluhnili bomo zgodbam in izkušnjam akterjem iz Slovenije in tujine ter se v sklopu enodnevnega heckatona prepustili skupnemu ustvarjanju novih sprehodov po mestu.

Kulturni turizem v mestu
Pogovor z lokalnimi akterji
21.3.2018 ob 17:00
SALON UPORABNIH UMETNOSTI

Večer s sogovorniki, ki bodo odpirali vprašanja in morda že podajali odgovore. “Slovenska turistična organizacija je za leti 2018 in 2019 kulturo opredelila za nosilno temo slovenskega turizma. V ta namen je bil pripravljen Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije (ONKULT). Ta vsebuje opredelitev ključnih vrednostnih in promocijskih prednosti kulturno-turistične ponudbe Slovenije, ki jih povzema matrika najbolj atraktivnih produktov in nabor elementov kulturno turistične ponudbe po štirih makroregijah Slovenije. “ je zapisano na ww.slovenia.info. In Maribor?
____

Primeri dobrih praks s področja kulturnega turizma
Pogovor z tujimi in slovenskimi akterji
22.3.2018 ob 17:00
facebook live

Kako se prepleta lokalna dediščina s turizmom v drugih mestih? Kje črpajo doživetja in vodenja drugih mest? Ali obstajajo modeli, ki jih lahko prenesemo v našo lokalnost? Prisluhnili boste lahko zgodbam in izkušnjam akterjem iz Slovenije in tujine, ki svoje delo uspešno opravljajo v svojem mestu.
____

Dediščina = neizkoriščen potencial?
Pogovor z lokalnimi akterji
23.3.2018 ob 17:00
SALON UPORABNIH UMETNOSTI

Maribor, v nasprotju s splošnim javnim mnenjem, v sebi skriva mnogo zgodb in še več znamenitosti, ki se tako ali drugače prepletajo s kulturno dediščino. Ob sproščenem večernem druženju se bomo pogovarjali o mariborski kulturni dediščini in o vključevanju le-te v kulturni turizem. A res poznamo svoje mesto?
_____

Lov na kulturno dediščino mesta
urbani hekaton
Sobota, 24.3.2018 od 10:00 do 19:00
Pritličje Tkalka / Weaver (Tkalski prehod 4,Maribor)

Ker bi želeli povezati najrazličnejše zgodbe kulturne dediščine, ki bivajo v mestu in sicer razpršene ideje, ki se porajajo v posameznih glavah, vas vabimo, da se udeležite urbanega hekatona na temo kulturna dediščina in njeno mesto v turizmu. Pripravili bomo močno kavo, poskrbeli za vaše želodčke in se prepustili skupnemu ustvarjanju novih sprehodov po mestu.

Prijave sprejemamo do 20.3.2018 oziroma do zapolnitve prostih mest na elektronski naslov info@rajzefiber.si.

------ ENG------

Cultural tourism in the town
A talk with local actors
21th March 2018 at 17:00
SALON UPORABNIH UMETNOSTI

An evening with speakers who will open questions and maybe also find the answers. ‘’The Slovenian Tourist Board defined culture as the central theme of Slovenian tourism in 2018 and 2019. Therefore, the Operational Marketing Plan for cultural tourism in Slovenia (ONCULT) was prepared. It comprises definitions of key value and promotion-related advantages of the cultural and tourist offer in Slovenia, which are summarised in the matrix of the most attractive products, and a set of elements of the cultural and tourist offer by four macroregions in Slovenia.’’ is written at www.slovenia.info.’’ And Maribor?
_____

Examples of good practices in the field of cultural tourism
Discussion with foreign and Slovenian actors
22th March 2018 at 17:00
facebook live

How does local heritage interact with tourism in other cities? From where do they draw experiences and guiding of other cities? Are there models that we could transfer in our locality? You will be able to hear the stories and experiences of Slovenian and foreign actors who successfully carry out their work in their own cities.
_____

Heritage = unexploited potential
A talk with local actors
23th March 2018 at 17:00
SALON UPORABNIH UMETNOSTI (Glavni trg 1)

Maribor, in contrast to general public opinion, hides many stories and even more sights, which in one way or another intertwine with the cultural heritage. At the relaxed evening gathering, we will talk about Maribor's cultural heritage and its integration into cultural tourism. Do we really know our city?
___

The hunt for cultural heritage of the city
Urban Hackathon
Saturday, 24th March 2018 from 10:00 to 19:00
Tkalka / Weaver (Tkalski prehod 4,Maribor)

We would like to connect the most diverse stories of cultural heritage in the city and dispersed ideas that arise in individual minds. That’s why we invite you to participate in the urban hackathon about cultural heritage and its place in tourism. We will prepare strong coffee, take care of your hungry stomachs and create new walks around the city with you.

Applications are being accepted until 20.03.2018 or until positions are filled at the e-mail address info@rajzefiber.si.

Venue

Rajzefiber