We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
27
APR

Girls in ICT Conference

09:00
15:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[English below]

A e dini se sektori i teknologjisë është njëra prej industrive që po zhvillohet më së shpejti në botë, por që ka mungesë të personave të shkathët? E sidomos ka një përfshirje të ulët të vajzave në këtë industri.

Dikur numri i vajzave të përfshira në fushën e teknologjisë, informacionit, dhe komunikimit ishte shumë i ulët, por tani gjërat kanë ndryshuar. Iniciativat e ndryshme për të fuqizuar dhe inspiruar vajzat në fushën e TIK-ut kanë ngritur nivelin e përfshirjes së tyre në këtë fushë. Njëra prej këtyre iniciativave është edhe Konferenca e përvitshme "Girls in ICT".

"Girls in ICT" e organizuar nga IPKO Foundation në bashkëpunim me A.U.K - Training and Development Institute, Girls Coding Kosova, dhe e mbështetur nga Komuna e Prishtinës Empower Private Sector Kosovo dhe U.S. Embassy Pristina, Kosovo. Tashmë për të 4 vit, në ditën ndërkombëtare të vajzave, konferenca “Girls in ICT”, kontribuon direkt në edukimin e qindra vajzave në fushat e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, përmes folësve inspirues, punëtorive interaktive, dhe panairit të punës.

Me 27 Prill ( e premte), ne do të organizojmë konferencën “Girls in ICT” e cila do të mbahet në kampusin e RIT Kosovo (AUK). Në këtë konferencë ne kemi ftuar folës lokalë dhe ndërkombëtarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe private, OJQ dhe individë të cilët janë të përfshirë në fushën e TIK-ut, ku të gjithë punojnë drejtë fuqizimit dhe përfshirjes së vajzave dhe grave në fushën e teknologjisë.

Çfarë do të ofrojë kjo konferencë?

Fjalime: Me folës lokalë dhe ndërkombëtarë:

1. Kalsoom Lakhani-”Innvest2Innovate”
2. Besa Shahini-”Deputy minister of Education, Sports and Youth”
3. Jade Batstone-”SquareUP”

Punëtori: ku pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të përfitojnë aftësi të lidhura drejtëpërdrejtë me fushën e TIK-ut.

Panair Pune: Ku kemi ftuar kompani dhe OJQ të cilat punojnë në fushën e TIK-ut dhe të tjera, që të ndajnë me ju përvojat e tyre, të ofrojnë këshilla për orientim në karrierë dhe mundësi motivuese për pjesëmarrësit.

*Kjo pjesë e ditës në këtë ngjarje, është e hapur për të gjithë!

Ju mirëpresim, qe sëbashku të kemi ndikim pozitiv në komunitetin tonë!

Regjistrimi në këtë link është obligativ: https://goo.gl/qroCdm

____________________________________________________________________________________________________________

The technology sector is one of the fastest growing industries globally, but experiencing skills gap? Especially there is low involvement of Girls in the ICT field.

Before, the number of girls and women involved in the ICT field was low, but since then the circumstances have changed. Different initiatives have empowered and inspired these women to become involved in the field of ICT. One of these initiatives is the "Girls in ICT" conference.

"Girls in ICT" organized by IPKO Foundation, in collaboration with A.U.K Training and Development Institute and Girls Coding Kosova, supported by the Municipality of Prishtina, EMPOWER USAID, and U.S. Embassy Pristina. For the 4th year now, are organizing “Girls in ICT” conference to mark the international day of Women in Information, communication, and technology. "Girls in ICT" conference has a direct impact on the education of hundreds of girls on the ICT fields, through inspirational speakers, interactive workshops and through a job fair.

On the 27th of April, we are organizing the “Girls in ICT” conference, which will be held on the campus of RIT Kosova/AUK. In this conference, we have invited local and international speakers, representative of local & private institutions, NGO, and individuals which are involved in the ICT field, and contribute towards the empowerment of Girls and women in ICT fields.

What will this conference offer?

Speeches: with the local and international speakers:

1.Kalsoom Lakhani-”Innvest2Innovate”
2. Besa Shahini-”Deputy Minister of Education, Sports and Youth”
3. Jade Batstone-”SquareUP”


Workshops: where the participants will have the opportunity to acquire skills directly related to the ICT field.

Job fair: where we have invited companies and NGOs who work in the field of ICT and other to share their experiences, provide carrier orientation and exciting opportunities that they offer for participants.
*This part of our event day, is open to everyone!

We welcome you so that together we can have a positive impact on our community!

Registration in this link is obligatory: https://goo.gl/qroCdm

Venue

RIT Kosovo