We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

Artist Talk: Æsa Björk & Anne Petters

14:00
17:00
S12 Galleri og Verksted
Event organized by S12 Galleri og Verksted

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(scroll down for english)

Velkommen til S12 sin siste kunstnerpresentasjon i Skostredet 12 der vi presenterer to enestående kunstnere som arbeider med glass på en måte vi sjelden ser i Norge.

Æsa Björk og Anne Petters utfordrer begge materialets grenser i møte med andre medier som video, lyd og lys.
Æsa Björk sin utstilling Shield II er å se i S12 sitt galleri der Anne Petters også vil presentere noen resultater fra hennes gjestekunstneropphold.

Presentasjonene holdes Lørdag 14. april kl. 14:00
Arrangementet er gratis og det vil serveres kaffe og te.


Æsa Björk (Island) er utdannet ved Edinburgh College of Art, BA (Hons) 1995 og MA 1997. Hennes tidlige fokus på glass som et skulpturelt materiale ledet henne til Academy of Arts, Architecture and Design in Prague - Umprum som utvekslingsstudent i studioet til Vladimir Kopecky. Oppholdet i Prague hadde sterk innflytelse på hennes arbeid som siden har fortsatt å utforske de konseptuelle og skulpturelle mulighetene glass har, gjerne i møte med andre medier og materialer. Hun har vært Emerging Artist in Residence ved Pilchuck Glass School, gjestekunstner ved Corning Museum of Glass og skulpturavdelingen ved NYSCC Alfred University USA 2011-2014 hvor hun også underviste. Arbeidene hennes er blitt vist internasjonalt og er inkludert i samlingene til KODE i Bergen og Nasjonalmuseet i Oslo. Kroppen er et stadig tilbakevendende tema i kunsten hennes, som består av både skulptur og installasjoner. Hun jobber ofte med dristige og poetiske glassgjenstander som inkorporerer både foto og video.
Æsa bor og virker i Bergen der hun er kunstnerisk rådgiver for S12 Galleri og Verksted som hun var med på å etablere i 2007. S12 har siden vokst til å bli en internasjonal anerkjent institusjon for glasskunst.
www.aesabjork.net

Anne Petters er en kunstner med en sterk relasjon til glass. Hun har en Diplom i kunst fra Institutt for keramikk og glasskunst, Hoehr-Grenzhausen, Tyskland og en MFA i skulptur/glass fra Alfred University, New York.
Hun er født i Dresden i 1978 og vokste opp i Den tyske demokratiske republikk (DDR).
De politiske forandringene i landet hennes, som hun opplevde som en forflytning av virkeligheten, har hatt en grunnleggende innflytelse på hennes kunstneriske arbeid og liv. Hennes interesse for å kontrollere og vise øyeblikk av vår flyktige, sårbare eksistens fører henne til en poetisk og metaforisk bruk av glass og andre materialer der naturfenomener spiller en særlig viktig rolle.
Anne Petters har blitt tildelt en rekke kunstneropphold på anerkjente institusjoner, av dem kan nevnes: Wheaton Arts New Jersey i 2012, Edinburgh College of Art 2013-2014, Emerging Artists in Residence ved Pilchuck Glass School og et opphold som gjesteforsker på Southern Illinois University.
I 2014 mottok Anne Petters det prestisjefylte Queen Elizabeth Scholarship Trust (QEST) Stipendium for sitt eksemplariske arbeid innen Britisk kunsthåndverk, London, GB.
Hun har vært gjestelærer ved Royal College of Art og leder for tiden glass- studiet ved City and Guilds of London Art School.
www.annepetters.com

……………………………………………………………….

Welcome to S12´s last Artist talk hosted in Skostredet 12. At this event we will present two outstanding artists who work with glass in a way rarely to be seen in Norway.

Æsa Björk and Anne Petters both challenge the boundaries of glass as a material in combination with other media such as video, sound and light.
Æsa Björk's exhibition “Shield II” can be seen in S12's gallery where Anne Petters also will present some results from her period as Artist in Residence in S12.

The presentations will be held on Saturday, April 14th. 2:00 p.m.
The event is free, coffee and tea will be served.


Æsa Björk (Iceland) graduated from Edinburgh College of Art, with a BA (Hons) in 1995 and MDes in 1997. Early on in her career she focused on glass as a sculptural material which led her to the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague - Umprum as an exchange student in the studio of Vladimir Kopecky. The stay in Prague had a strong influence on her work, which continues to explore the conceptual and sculptural possibilities of glass, often in combination with other media and materials. She has been an Artist in Residence at the Pilchuck Glass School (EAiR), the Corning Museum of Glass and the sculpture department at NYSCC Alfred University USA 2011-2014, where she also taught. Her work has been shown internationally and is included in the collections of KODE Art Museums in Bergen and the National Museum in Oslo. The body is a constantly recurring theme in her art, which consists of both sculpture and installations. She often works with bold and poetic glass sculptures that incorporate both photo and video.
She currently lives and works in Bergen where she is an artistic advisor for S12 Open access studio and Gallery, which she established in 2007. S12 has since grown to become an internationally renowned glass art institution.
www.aesabjork.net

Anne Petters is a multi media artist with a strong background in glass. She received a Diploma in Fine Arts from the Institute for Ceramics and Glass Art, Hoehr-Grenzhausen, Germany and a MFA in Sculpture/ Glass from Alfred University, New York.
Born in Dresden in 1978 she grew up in the German Democratic Republic. She understands the political change in her country, which she experienced as a displacement of reality, as a basic influence on her lifestyle and artistic work. Her interest in controlling and displaying moments of our fleeting, vulnerable existence leads her to a poetic, metaphoric use of glass and other materials, including natural phenomena.
Anne Petters has been awarded numerous artist residencies, including a fellowship at Wheaton Arts New Jersey in 2012, a residency at the Edinburgh College of Art 2013-2014, the Emerging Artists in Residence at the Pilchuck Glass School, Washington and a visiting scholar residency at the Southern Illinois University.
In 2014 Anne Petters received the prestigious Queen Elizabeth Scholarship Trust (QEST) Scholarship for excellence in British Craft, London, GB.
She taught as Visiting Lecturer at the Royal College of Art and is currently leading the glass studio at the City and Guilds of London Art School.
www.annepetters.com