We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Marjo Levlin | Dividual Individual

17:00
17:00
Sinne
Event organized by Sinne

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Vernissage | Avajaiset | Opening
12.4.
18-20
Välkommen | Tervetuloa | Welcome

"Dividual individual" är en femkanalig videoinstallation i vilken konstnären Marjo Levlin behandlar de rasbiologiska studier Florinska kommissionen gjorde i de svenskspråkiga områdena i Finland i början av 1900-talet. Levlin fokuserar på sin egen hemtrakt, Malax i Österbotten, där man gjorde undersökningar på nästan alla invånare, antagligen också på hennes släkt. Verket är en dokumentär essä som ser in i mörkret och belyser de rädslor som rådde i det finlandsvenska elitsamfundet.

Florinska kommissionens (nuvarande Samfundet Folkhälsan) första uppgift var att genomföra en vetenskaplig undersökning av den svenskspråkiga befolkningens andliga och kroppslig hälsa. Målet var att utreda hur ren den svenska rasen var i förhållande till den finska, så programmet innefattade en vetenskaplig rasundersökning i form av antropologiska skallmätningar i svenska socknar; Tenala i västra Nyland, Malax i Österbotten och Borgå i östra Nyland. Svensken Anders Retzius hade utarbetat ett vetenskapligt rasbiologiskt verktyg, ett skallindex för att påvisa skillnader mellan människor. Den långa skallen indikerade analytiskt tänkande och intelligens, den korta skallen det motsatt negativa.

Avsikten med studien var att man ville påvisa att den östsvenska stammen i Finlands svenskbygd föll in i gruppen för den germanska långskalliga rasen som Retzius ansåg vara överlägsen och andligt kapabel. Man tänkte även att forskningsresultaten skulle kunna ligga som grund för att vidta strategiska rashygieniska åtgärder.

Verket är ett kollage av bilder och utgörs till en stor del av bildmaterial från svenska och finska arkiv. Med ett suggestivt berättande för Levlin publiken allt djupare in i ett finlandssvenskt brödraskap som vill stärka sin egen politiska ställning när landet är i oro. En central karaktär i verket är Harry Federley som fungerade som sekreterare för Florinska kommissionen. Federley var en internationellt erkänd zoolog och fjärilsforskare men också en stor anhängare av eugeniken. Federley blev den första professorn i genetik i Finland.

I sina bilder flätar Levlin ihop eugeniken och Federleys fjärilssamlande. Som utspridda på ett arbetsbord passerar ansikten och fjärilar förbi på fem projektionsytor. De är båda material för ett klassificeringsarbete där det skolade ögat söker efter avvikande tendenser och abnormiteter. Verket anknyter också till vår tid genom att denna typ av arbete satte grunden för den diskriminering av minoriteter och människor som faller utanför vad som definieras som normalitet idag.

Marjo Levlin (f. 1966) är en finländsk konstnär, född i Österrike. Hon bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk granskar hon såväl personliga som universella teman och förenar historiska och aktuella fenomen. Levlin började som bildkonstnär men arbetar nu i huvudsak med installationer och kortfilmer. Ofta bygger hon upp sina verkhelheter av insamlade och upphittade föremål.

Verket har producerats med stöd från: KONE, Svenska litteratursällslkapet,Taike,Visek

Bild: SLS arkiv, SLS 896, J.P. Mouritzen

*****
(FI)

"Dividual individual" on taiteilija Marjo Levlinin viisikanavainen videoinstallaatio, joka käsittelee Florinin komitean 1900-luvun alussa Suomen ruotsinkielisillä alueilla tekemiä rotubiologisia tutkimuksia. Teoksen keskiössä on taiteilijan oma kotiseutu, Maalahti Pohjanmaalla, missä tutkimukset kattoivat lähes koko väestön ja oletettavasti siten myös Levlinin suvun. Teos on dokumentaarinen essee, joka tutkii pimeyttä ja niitä pelkoja, joita oli tuolloin vallalla suomenruotsalaisen eliitin keskuudessa.

Florinin komitean (nykyisen Samfundet Folkhälsanin) ensimmäinen tehtävä oli suorittaa tieteellinen tutkimus ruotsinkielisen väestön henkisestä ja ruumiillisesta terveydentilasta sen selvittämiseksi, miten puhdasta ruotsalainen rotu oli verrattuna suomalaiseen. Tässä tarkoituksessa komitea suoritti antropologisia kallonmittauksia kolmessa ruotsinkielisessä pitäjässä, Tenholassa Länsi-Uudellamaalla, Maalahdessa Pohjanmaalla ja Porvoossa Itä-Uudellamaalla. Ruotsalainen Anders Retzius oli kehittänyt rotubiologian tarpeisiin tieteellisen välineen, kalloindeksin, jolla voitiin osoittaa ihmisten välisiä eroja. Pitkän kallon katsottiin viittaavan analyyttiseen ajatteluun ja älykkyyteen, lyhytkalloisuuden vastaavasti näiden puuttumiseen.

Tutkimusten tarkoitus oli osoittaa, että Suomen ruotsinkielisillä alueilla asuva itäruotsalaisten heimo kuuluu germaaniseen, pitkäkalloiseen rotuun, joka Retziuksen mukaan oli ylivertainen ja henkisesti ylemmällä tasolla. Ajateltiin jopa, että tutkimustuloksia voitaisiin käyttää strategisten rotuhygieenisten toimenpiteiden perusteena.

Levlinin teos on kollaasi, jonka kuvista valtaosa on peräisin ruotsalaisista ja suomalaisista arkistoista. Suggestiivisen kerronnan avulla Levlin tutustuttaa katsojan suomenruotsalaiseen veljeskuntaan, joka pyrkii levottomissa oloissa vahvistamaan omaa poliittista asemaansa. Keskeinen hahmo teoksessa on Harry Federley, joka toimi Florinin komitean sihteerinä. Federley oli kansainvälisesti tunnustettu eläintieteilijä ja perhostutkija, mutta myös eugeniikan suuri kannattaja. Hänestä tuli aikanaan Suomen ensimmäinen perinnöllisyystieteen professori.

Rodunjalostus ja Federleyn perhoskokoelma punoutuvat toisiinsa Levlinin teoksen kuvavirrassa. Viidellä projektiopinnalla katsojan silmien editse kulkee kasvoja ja perhosia ikään kuin työpöydälle levitettynä. Sekä perhoset että ihmiset ovat luokittelumateriaalia, josta koulutettu silmä etsii poikkeavia kehityssuuntia ja virheellisyyksiä. Teos kytkeytyy myös meidän aikaamme, sillä tällainen tutkimus laski perustan nykyisinkin tapahtuvalle vähemmistöjen ja normaalista poikkeavien yksilöiden syrjinnälle.

Marjo Levlin (s. 1966) on Itävallassa syntynyt suomalaistaiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän käsittelee teoksissaan sekä henkilökohtaisia että universaaleja aiheita yhdistäen historiaa ja ajankohtaisia ilmiöitä. Taidemaalarina aloittanut Levlin työskentelee nykyään pääosin installaatioiden ja lyhytelokuvien kautta sekä rakentaa usein teoskokonaisuudet kerättyjä ja löydettyjä esineitä hyödyntäen.

Teosta ovat tukeneet. KONE, Svenska litteratursällskapet,Taike, Visek

kuva: SLS arkisto, SLS 896, J.P. Mouritzen
******
(EN)

"Dividual Individual" is a five-channel video installation in which artist Marjo Levlin deals with the race-biological research that the Florinska Kommissionen did in the Swedish-speaking areas of Finland in the early 20th century. Levlin focuses on her own home region, Malax, in Ostrobothnia, where close to all residents in the area where objects of these studies, probably also her family. The work is a documentary essay that looks into the darkness and highlights the fears that existed in the Finnish-Swedish upper class community.

The first task of the Florin Commission (Current Folkhälsan transl. Public Health) was to conduct a scientific study of the mental and physical health of the Swedish-speaking population. The aim was to investigate how pure the Swedish breed was in relation to the Finnish, so the program included a scientific racial survey in the form of anthropological measurements in Swedish speaking parishes; Tenala in western Nyland, Malax in Ostrobothnia and Porvoo in eastern Nyland. Swede Anders Retzius had developed a scientific racial biology tool, a skull index for detecting differences between people. The long skull indicated analytical thinking and intelligence, the short skull the opposite negative.

The purpose of the study was to demonstrate that the eastern Swedish tribe in Finland’s Swedish speaking countryside fell into the group of the Germanic long skull breed, which Retzius considered to be superior and spiritually capable. It was also thought that the results of this research could be the basis for taking strategic, hygienic measures.

The work is a collage of images and consists of a large amount of imagery from Swedish and Finnish archives. With a suggestive narrative Levlin pulls the audience deep into a Finland Swedish brotherhood that wants to strengthen their own political position while the country is in turbulence. A central character in the work is Harry Federley who served as secretary of the Florin Commission. Federley was an internationally recognized zoologist and butterfly scientist but also a great supporter of eugenics. Federley became the first professor of genetics in Finland.

In his pictures, Levlin interlaces eugenics and Federley’s butterfly collections. As spread on a work table, faces and butterflies pass by five projection surfaces. They are both materials for a classification work, where the educated eye is looking for different trends and abnormalities. The work also relates to our time by the fact that this kind of work laid the foundation for the discrimination of minorities and people falling beyond what is defined as normality today.

Marjo Levlin (b. 1966) is an Austrian-born Finnish artist who lives and works in Helsinki. In her art, she addresses both personal and universal themes by combining historical and topical issues. Originally a painter, Levlin today uses installation and short film as her primary mediums, often constructing installations from found and collected materials.

The work is supported by: Kone, Svenska litteratursällskapet, Taike and Visek

image: SLS’s archive, SLS 896, J.P. Mouritzen

Venue

Sinne