We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

All our pasts and futures

17:00
21:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Vernissage med öppen workshop fredag 13/4 kl. 17-21
Utställningen öppen fredag 13 april - söndag 6 maj, 2018
För fullständigt program, se nedan.

Långsamt har vår subversiva verksamhet* expanderat till en svullen utopisk lervälling som blandad med barr, pokémon och mariekex har sipprat ut i galleriets bar och utställningsrum. Ni välkomnas nu till en era av svulstigare workshops och ändlösa kvällar av meditation över dystopiska texter och profetiska filmer. Unga och gamla, tillsammans minns vi den svunna civilisationen, diskuterar, skulpterar, målar, syr och bygger grunderna för den nya.

Efter katastrofen, runt lägerelden, på Skånes konstförening.

”I en värld i spillror samlas en grupp människor för att skapa ett nytt samhälle. De är en blandad grupp, både vuxna, barn och ungdomar som tillsammans undersöker spillrorna av vår civilisation. Vad är värt att återskapa? Vad kan göras bättre? Vad behöver vi? Kanske framförallt – vad vill vi ha, när vi har chansen att börja om på nytt? Gruppen börjar se vad som går att återanvända, gamla saker granskas och får nytt liv. Det tidigare konsumtionssamhället har efterlämnat ett outtömligt materialförråd, men hur kan det komma till nytta nu? Tillsammans experimenterar de med olika tekniker, de drejar, täljer, hittar nya funktioner för de gamla prylarna som de finner i skräphögarna. De pratar om hur det var förr, hur fungerade infrastrukturen? Hur fick alla vatten? Hur tillverkades alla saker? Hur bodde vi?”

Babels Rehab är en fiktiv ramberättelse utformad av konstnären Nina Jensen vilken används som utgångspunkt för vår workshopverksamhet. I ett eget rum byggs en postapokalyptisk värld upp av ihopsamlat skräp, spillvirke, gamla förpackningar och annat upphittat material. När workshopsdeltagarna kommer till Babels Rehab besöker de inte Skånes konstförening, de besöker en värld efter katastrofen, där deras egna berättelser vävs samman med alla andra i den pågående historien om det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab. Ett mytomspunnet kollektiv som skapar hopp i en söndertrasad framtid.

*Gratis öppna konstworkshops för barn och vuxna med ett tusental deltagare sedan 2016

PROGRAM
Fredag 13/4 kl. 17-21 Vernissage och öppen workshop med keramik, måleri och kojbygge
Torsdag 19/4 kl. 18-21 Postapokalas - workshop med dräkt och maskbygge
Tisdag 24/4 kl. 18-21 Teckningstisdag
Onsdag 25/4 kl. 18-21 Babels filmklubb
Torsdag 26/4 kl. 18-20 Läsgrupp
Lördag 28/4 kl. 13-16 Postapokalas - workshop med dräkt och maskbygge
Onsdag 2/5 kl. 18-20 Läsgrupp
Lördag 5/5 kl. 18-21 Avslutningspostapokalas - workshop

Alla workshops är gratis, drop in och öppna för barn och vuxna. Läsgruppen kommer att hållas på engelska.

För fullständig utställningstext gå in på http://skaneskonst.se/det-postapokalyptiska-hantverkskollektivet-babels-rehab-all-our-pasts-and-futures/

----------------------------------------------

Opening and Workshop - Friday 13/4 17:00-21:00
The exhibition is open April 13 - May 6, 2018
To see the full program, please scroll down.

Slowly our subversive operation* has expanded to a swollen utopian stream of mud that has mixed with twigs and pokémon and seeped into the art gallery's bar and showroom. We welcome you to an era of grander workshops and endless nights dwelling on dystopian texts and prophetic films. Young and old, together we remember the lost civilisation, we discuss, sculpt, paint, sew and build the new.

After the disaster, around the campfire, at Skånes konstförening.

”In a world in pieces a group of people gather to form a new society. The group is diverse, consisting of grownups as well as youths and kids. Together they examine the rubbles of our civilization. What is worth to re-create and what can be done better? What do we need? And perhaps the question above all other questions – what do we want when we get the chance to start over? The group begins to investigate what can be reused, old things and pieces are reviewed and given new life. The consumerist society that preceded the current state has left an inexhaustible supply of materials. Together the group are experimenting with different techniques, they carve, throw and find new features to the old things found in the heaps of junk. They talk about what it was like before, how did the infrastructure work? How did everyone get access to water? How did they make all things and why? How did we live?”

Babels Rehab is a fictional frame crafted by the artist Nina Jensen and used as a basis for the workshop activities. When participants visit Babels Rehab they don’t visit Skånes konstförening but a world after the catastrophe where their own stories are woven together with all other stories that together form the tale of the post apocalyptic crafts collective Babels Rehab. A mythical collective crafting hope in a broken future.

*Open art workshops for adults and kids, free of charge and with a thousand participants since 2016

PROGRAM
Friday 13/4 17:00-21:00 Opening with open workshops in ceramics, painting and the building of huts
Thursday 19/4 18:00-21:00 Postapokalas - workshop in costume and mask creations
Tuesday 24/4 18:00-21:00 Drawing Tuesday
Wednesday 25/4 18:00-21:00 Babels Film Club
Thursday 26/4 18:00-20:00 Reading Group
Saturday 28/4 13:00-16:00 Postapokalas - workshop in costume and mask creations
Wednesday 2/5 18:00-20:00 Reading Group
Saturday 5/5 18:00-21:00 Finishing Postapokalas with workshops

All workshops are drop in, open to kids and adults, free of charge. The reading group will be held in English.

To read the full curatorial statement please visit http://skaneskonst.se/en/det-postapokalyptiska-hantverkskollektivet-babels-rehab-all-our-pasts-and-futures/