We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Realitný obchod v praxi

09:00
16:00
SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA
Event organized by SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Pozývame Vás na obľúbený kurz, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Kurz je naplnený okrem iného príkladmi z praxe, s aktuálnymi informáciami o zmenách v realitnej oblasti. Po kurze budete vedieť uskutočniť profesionálny predaj či kúpu nehnuteľnosti.

Témy kurzu:
I. Realitná časť
Ako správne určiť cenu nehnuteľnosti (faktory, ktoré ovplyvňujú cenu nehnuteľnosti)
Príprava nehnuteľnosti na predaj a prenájom
Marketing a obhliadka nehnuteľnosti
Praxou overené postupy ako efektívne sprostredkovať predaj, prenájom alebo kúpu nehnuteľnosti
Návody na realizáciu samotného prevodu vlastníctva bytu, domu, pozemku, resp. inej nehnuteľnosti
Rady a tipy do realitnej praxe

II. Realitné právo
Predaj nehnuteľnosti (byt, dom, pozemok), darovanie nehnuteľnosti (riziko vrátenia daru)
Prenájom nehnuteľnosti (vrátane osobitnej úpravy nájmu bytu)
Zmluvy – ako pripraviť bezchybne zmluvu pre jednotlivé realitné prípady: sprostredkovateľská zmluva, budúca kúpna zmluva, kúpna zmluva (dom, pozemok), zmluva o prevode vlastníctva bytu / nebytového priestoru, darovacia zmluva, nájomná zmluva, problematické ustanovenia v zmluvách, časté chyby v realitných zmluvách a pod. (súčasťou študijných podkladov sú aj vzory vybraných zmlúv do praxe)
Kľúčové inštitúty v realitnom práve: vlastnícke právo (výlučné, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), záložné právo, vecné bremená, zmluvná pokuta atď.

III. Kataster nehnuteľností
Ako funguje kataster nehnuteľností
Vklad (zápis) vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra
Priebeh katastrálneho konania, rozhodovanie katastra, oprava podania atď.
Praktické informácie o katastri pre realitného poradcu

IV. Financovanie kúpy nehnuteľnosti
Hypotekárny úver, proces schvaľovania a čerpania úveru, určovanie bonity klienta, určovanie hodnoty nehnuteľnosti, úverový register, predaj zaťaženej nehnuteľnosti, neakceptovateľné vecné bremená, kúpa družstevného bytu na úver atď.
Stavebné sporenie, výhody/ nevýhody v porovnaní s hypoúverom, účelové určenie, štátna prémia, fáza sporenia, fáza úverovania, medziúver, zabezpečenie atď.
Štátny fond rozvoja bývania – ako postupovať pri žiadosti o úver zo ŠFRB, podmienky pre poskytnutie úveru, špecifiká, príklady atď.

V. Dane a nehnuteľnosti
Daň z príjmu, oslobodenie od platenia dane pri predaji nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti získanej dedením, darom, predaj nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, zdaňovanie prevodu družstevného bytu, prenájom nehnuteľnosti, uplatnenie výdavkov, daňové priznanie, príklady a pod.
Daň z nehnuteľností (daň zo stavieb, bytov a pozemkov), oznamovacia povinnosť, oslobodenie, vyrubenie a platenie dane, daňové priznanie, príklady.
VI. Realitná kriminalita (realitné podvody)
Popis jednotlivých typov realitných podvodov, ktoré sa na našom realitnom trhu vyskytujú a ich prevencia.