We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Åpent møte i Snåsa om sannhetskommisjonens mandat

16:00
18:00
Sámediggi - Sametinget
Event organized by Sámediggi - Sametinget

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Stoerredigkie lea nænnoestamme saetniesvoetekommisjovnem tseegkedh mij edtja daaroedehtemepolitihkem jïh dam ovreaktam goerehtidh mah leah dorjeme saemiej jïh kveeni vööste Nöörjesne. Daelie maahtah raeriejgujmie båetedh Saetniesvoetekommisjovnen mandaatese. Saemiedigkie ræhpas tjåanghkojde böörede juktie Saetniesvoetekommisjovnem ektiedidh saemien siebriedahkesne.

Gåessie/tïjje/gusnie: Måantan voerhtjen 16. b., 16.00-18.00, Samien Sijte, Snåase

Lohkh vielie dan bïjre daesnie:
https://www.saemiedigkie.no/Saernievaaarhkoe/Raerieh-Saetniesvoete-jih-maaahtadimmiekommisjovnen-mandaatese
_________________________________________________

Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

Tid og sted: Mandag 16. april, kl. 16.00-18.00, Saemien Sijte, Snåsa

Les mer:
https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat