We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
27
APR

Konkurs „Człowiek w królestwie pszczół”

10:00
12:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie osowskie przedszkola i szkoły podstawowe!

Stowarzyszenie „INNE jest piękne” oraz Centrum Handlowe Osowa ogłaszają Konkurs „Człowiek w królestwie pszczół”

I. Informacje wstępne:

1. Konkurs „Człowiek w królestwie pszczół” skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I – III publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, znajdujących się na terenie dzielnicy Gdańsk – Osowa.
2. Celem przeprowadzenia konkursu jest:
- upowszechnienie wiedzy nt. roli pszczół w ekosystemie;
- kształtowanie postawy proekologicznej i wychowanie w duchu poszanowania otaczającej przyrody;
- kształtowanie postawy aktywnej społecznie.


II. Zasady uczestnictwa:

1. Zgłoszenia prac konkursowych może dokonać tylko placówka edukacyjna.
2. Do udziału w konkursie zgłaszane mogą być tylko prace wykonane zespołowo; prace wykonane indywidualnie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac.
4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu edukacyjnego pt. „Człowiek w królestwie pszczół”:
- format pracy: A 2 (szer. 420 mm X wys. 594 mm) lub zbliżony;
- technika pracy: dowolna, trwała;
- praca zespołowa: 8 – 10 osób;
- pracę należy podpisać na jej odwrocie z uwzględnieniem informacji:
• imiona i nazwiska twórców,
• wiek, klasa/grupa przedszkolna,
• nazwa przedszkola/szkoły,
• imię i nazwisko wychowawcy.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu polega na dostarczeniu jej na V Osowski EKO FESTYN, który odbędzie się w piątek, 27.04.2018., w godz. 10:00 – 12:00 na terenie parku przy Heleny/Diany w Gdańsku – Osowie.
6. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Centrum Handlowym Osowa.
7. Dla twórców najlepszej w ocenie jury pracy Centrum Handlowe Osowa zrealizuje warsztaty pszczelarskie.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31.05.2018. na profilu facebookowym Stowarzyszenia „INNE jest piękne” pod adresem: https://www.facebook.com/innejestpiekne/, a laureaci zostaną poinformowani drogą mailową na adres placówki edukacyjnej.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do prac konkursowych na organizatorów konkursu.
10. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, pozostając do ich dyspozycji z prawem do ich bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.
11. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczniów, będących autorami pracy oraz nauczyciela prowadzącego w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkursu i ogłoszenia jego wyników.
12. O składzie jury zadecyduje organizator.
13. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac, zmiany terminu ogłoszenia wyników lub odstąpienia od realizacji konkursu.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Wszystkie kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator.