We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
13
MAR

Konkurs fotograficzny SPSM

00:01
23:59

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Konkurs adresowany jest do placówek edukacyjnych współpracujących ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” w ramach akcji „1% dla szkół i przedszkoli”. Termin konkursu: 10.03 – 25.04.2018. Organizator konkursu: Zarząd SPSM POWIATU KRAKOWSKIEGO w składzie: Konrad Szymacha, Barbara Dec, Sandra Jazgar, Anna Chmielińska, Małgorzata Cygan.

CELE PRZEGLĄDU:
1. Cyfrowa archiwizacja zasobów fotograficznych udostępnionych przez Uczestników konkursu.
2. Przygotowanie na podstawie powstałego archiwum wydawnictwa albumowego i wystawy pokonkursowej.
3. Nagrodzenie Uczestników, którzy przesłali najciekawsze, według komisji konkursowej, fotografie wraz z towarzyszącymi im opisami.
4. Wzbogacenie posiadanych przez placówki edukacyjne zbiorów historycznych w tychże placówkach.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, rodziców i opiekunów uczniów oraz pracowników szkół podstawowych z województwa małopolskiego.
2. SPSM „Małopolska” przesyła drogą mailową do 12 marca informacje o zasadach i celach konkursu do wszystkich szkół podstawowych z woj. małopolskiego.
3. Chętni do udziału w konkursie przesyłają w formie cyfrowej skany lub zdjęcia fotografii (drogą mailową lub pocztą na płytach CD) do 25 kwietnia 2018. Przesłanym materiałom zdjęciowym powinien towarzyszyć krótki opis (podpis, historia, anegdota itp.).
4. Fotografie powinny przedstawiać uczniów i pracowników oświaty, budynki szkolne, sale lekcyjne itp. sprzed roku 1980.
5. Komisja konkursowa wyłania 50 fotografii biorąc pod uwagę także opisy. Fotografie te wraz z opisami zostaną zamieszczone w pamiątkowym wydawnictwie albumowym oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Zeskanowane i opisane zdjęcia w formie cyfrowej trafią an adres mailowy organizatora konkursu nie później niż do 25 kwietnia 2018 r.
2.Komisja konkursowa do 1 czerwca 2018 roku wyłoni 50 najciekawszych fotografii i ich opisów i powiadomi o tym placówki edukacyjne, z których one wpłynęły w terminie do 10 czerwca 2018 roku.
3.Wybrane fotografie zostaną wydrukowane na dużych formatach, wystawione na wystawie pokonkursowej w roku szkolnym 2018/2019. Do końca roku 2018 zostanie opracowany i wydany album pamiątkowy zawierający wszystkie 50 fotografii wraz z ich opisami.
4.Wśród wybranych fotografii, komisja wyłoni trzy najlepsze jej zdaniem i nagrodzi je cennymi nagrodami rzeczowymi, zostaną także przyznane trzy wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości nagrodzonych prac.
5.Właściciele wszystkich 50 fotografii zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi.
6.Przesłanie zeskanowanych prac na konkurs daje jednocześnie prawo organizatorom do dalszej ich obróbki, tj. do wydruku oraz umieszczenia ich w wydawnictwie albumowym wspomnianym powyżej. Jednocześnie osoby przesyłające zdjęcia na konkurs oświadczają, że mają prawo do dysponowania tymi zdjęciami.
7.Skan fotografii powinien być przesłany do organizatora drogą mailową lub pocztą, w pliku nieprzekraczającym wielkości 10 MB i nie mniejszym niż 1 MB w mailu lub minimum 1 MB na płycie CD, z opisem czasu, miejsca ew. bohaterów zdjęcia i jeżeli ze zdjęciem wiąże się jakieś wspomnienie lub anegdota to z dodatkowym opisem historii związanej ze zdjęciem.
8.Autorzy wybranych 50 fotografii zostaną dodatkowo nagrodzeni wydawnictwem albumowym zawierającym ich prace oraz zaproszeni na wernisaż wystawy wydruków ich prac.
9.Ponadto placówka lub placówki, z których zostaną wyłonione trzy najciekawsze fotografie, także otrzyma wydawnictwo albumowe z pracami konkursowymi.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wystawy i przygotowania wydawnictwa albumowego.
11. Do każdej fotografii konkursowej powinna być dołączona metryczka z opisem (metryczka dołączona do regulaminu).
12. Każdy uczestnik konkursu, może nadesłać do trzech skanów zdjęć.
13.Uczestnik konkursu przesyłający skany zdjęć, oświadcza jednocześnie, że jest ich właścicielem i ma prawo do dysponowania nimi.
14.Fotografie powinny być wykonane przed 1980 rokiem i ukazywać: budynki szkolne (wnętrza, całe budynki, korytarze, sale lekcyjne), uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły. Powinny zawierać przynajmniej krótki opis miejsca.
15. Komisja oceniać będzie: - ogólne zaangażowanie w przeprowadzone przedsięwzięcie, - jakość zaprezentowanych materiałów - Fotografie winny zawierać opis: miejsce, czas i imię i nazwisko właściciela zdjęcia oraz opis, co przedstawia fotografia.

Skany zdjęć wraz z opisem powinny być kierowane na adres mailowy Organizatora:
sandrajazgar.spsm@gmail.com
lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
Konrad Szymacha, O/Kraków Powiat
ul. Rzeźnicza 2a
33-332 Kraków
z dopiskiem: Konkurs