We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
12
MAY

Cracow Leonhart Open I (Major)

11:00
06:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[FOR ENGLISH, SCROLL DOWN]

Krakowski Klub Piłki Stołowej zaprasza na pierwszą edycję Cracow Leonhart Open (turniej rangi Major Ogólnopolski).

Rozgrywki odbędą się w nowym centrum treningowym w klubie TCF-HUB. Do dyspozycji graczy będzie minimum 8 stołów Leonhart.

Podczas zawodów rozgrywane będą konkurencje OS, OD oraz DYP (pół godziny przed każdą konkurencją rozpoczną się zapisy na daną konkurencję)

Gwarantowana pula nagród to 2000zł.

Turniej przy użyciu oprogramowania FAST i rozgrywany piłką 1st_ITSF-Ball "official" - NEW 2018.
-----------------------

Dofinansowanie:

OS: 1miejsce +350pln
2miejsce +200pln
3miejsce +150pln

OD: 1miejsce +500pln
2miejsce +300pln
3miejsce +200pln

DYP: 1miejsce +150pln
2miejsce +100pln
3miejsce +50pln
-----------------------

Harmonogram:

- start OS - 11:00,
- start OD - 15:00,
- start DYP - 18:00 (w zależności od sytuacji i frekwencji, godzina może nieco ulec zmianie),
- godziny wieczorne - sala do tańczenia na której zagra dla nas Dj Kazo!

SYSTEM ROZGRYWEK 2KO (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek - np 1 set do 7 bramek na lewej stronie drabinki przy wysokiej frekwencji).
-----------------------

Opłaty:

- opłata turniejowa wynosi 15pln (WAŻNE: OSOBY ZAREJESTROWANE PO 9TYM MAJA - OPŁATA WYNOSI 30PLN!!!!)
- opłata sędziowska wynosi 8pln
(z powyższych opłat zwolnione są osoby poniżej 18tego roku życia oraz nieznajdujące się w rankingu)

Wpisowe:

MASTER - 40pln
PRO - 35pln
SEMI - 30pln
AMA - 25pln
NOVICE - 15pln
NIENOTOWANI - 10pln

DYP - 15pln (wszyscy)

Wszystkie osoby z zagranicy klasyfikowane są jako gracze PRO.

Całość wpisowego przeznaczona na nagrody.
-----------------------

Zniżki/Atrakcje:

- 20% zniżki na barze (alkohol, napoje, jedzenie: zapiekanki, tosty, bigos, fasolka po bretońsku, popcorn itp)
- możliwość zakupu koszulek - https://www.facebook.com/worldoffoosball

Dodatkowe atrakcje:
- kilka stołów Garlando do luźnej gierki,
- 9 stołów do gry w bilard,
- stół do ping-ponga,
- konsola do gier,
- sala kinowa (transmija na żywo ze stołu nr 1) + maszyna do popcornu,
- sala do tańczenia z Dj Kazo - www.facebook.com/Royal-Event-1591980764378043,
- niespodzianki..
-----------------------

Podział nagród:

---> przy frekwencji do 6 par/osób
1 miejsce - 100%

---> przy frekwencji do 6 -11 par/osób
1 miejsce - 70%
2 miejsce - 30%

---> przy frekwencji 12-24 par/osób
1 miejsce - 45%
2 miejsce - 33%
3 miejsce - 22%

---> przy frekwencji 24-32 par/osób
1 miejsce - 40%
2 miejsce - 30%
3 miejsce - 20%
4 miejsce - 10%

---> przy frekwencji powyżej 32 par/osób
1 miejsce - 38%
2 miejsce - 26%
3 miejsce - 17%
4 miejsce - 12%
5/6 miejsce - 7%
-----------------------

Zakwaterowanie: na dniach będzie aktualizacja z informacją w których sąsiadujących hotelach/hostelach będzie zniżka dla graczy.
-----------------------

Organizatorzy/sponsorzy:

Organizotorem turnieju jest Krakowski Klub piłki Stołowej, przy współpracy z Polskim Związkiem Futbolu Stołowego.
Oficjalnym sponsorem dofinasowania oraz nagród jest klub TCF-HUB.

Kontakt - Jarosław Wanatowicz (jaroslaw.wanatowicz@gmail.com)

***********************

Rejestracja on-line: https://goo.gl/forms/cM4gQAQzDQTF8dIn2
Zarejestrowani uczestnicy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZrPcDu6dzGVXGSz1BC-65n0ct5lAjGPd1bIBJ5OSfbA/edit?usp=sharing

***********************


[ENGLISH]

Cracow Foosball Club invites you to the first edition of Cracow Leonhart Open tournament. (tournament of rank Poland Major).

The games will take place in a new training center in TCF-HUB. Minimum 8 Leonhart foosball tables will be available.

3 events will be played during the competition OS, OD and DYP (30min before each competition registration will be opened).

The guaranteed prize pool is 2000pln.

Tournament will be run with FAST software and played with 1st_ITSF-Ball "official" - NEW 2018 ball.
-----------------------

Funding:

OS: 1 place +350pln
2 place +200pln
3 place +150pln

OD: 1 place +500pln
2 place +300pln
3 place +200pln

DYP: 1 place +150pln
2 place +100pln
3 place +50pln
-----------------------

Schedule:

- start OS - 11am,
- start OD - 3pm,
- start DYP - 6pm (depending on situation and frequency, starting time may bit vary),
- evening - dance floor with Dj Kazo!

GAME SYSTEM 2KO (organizer reserves the right to change the system of games - e.g 1 set to 7 points on left bracket's side, once high attendance).
-----------------------

Charges:

- tournament fee - 15pln (IMPORTANT: PLAYERS REGISTERED AFTER 9TH MAY - FEE WILL COST 30PLN!!!!)
- referee fee - 8pln
(the above fees are exempt from those under 18 years old and not listed in the ranking)

Entry fee:

MASTER - 40pln
PRO - 35pln
SEMI - 30pln
AMA - 25pln
NOVICE - 15pln
UNCLASSIFIED - 10pln

DYP - 15pln (all)

All players from abroad are classified as PRO players.

Whole entry fee will go for rewards.
-----------------------

Discount/attractions:

- 20% discount on the bar (alcohol, soft drinks, food: casseroles, toast, bigos, baked beans, popcorn e.t.c.)
- opportunity to buy a t-shirts - https://www.facebook.com/worldoffoosball

Additional attractions:
- few Garlando tables,
- 9 billiard tables,
- ping-pong table,
- game consol,
- cinema hall (live streaming from table no. 1) + popcorn machine,
- dance floor with Dj Kazo - www.facebook.com/Royal-Event-1591980764378043,
- surprises ..
-----------------------

Distribution of prizes:

---> with attendance to 6 pairs/players
1 place - 100%

---> with attendance to 6-11 pairs/players
1 place - 70%
2 place - 30%

---> with attendance to 12-24 pairs/players
1 place - 45%
2 place - 33%
3 place - 22%

---> with attendance to 24-32 pairs/players
1 place - 40%
2 place - 30%
3 place - 20%
4 place - 10%

---> with attendance above 32 pairs/players
1 place - 38%
2 place - 26%
3 place - 17%
4 place - 12%
5/6 place - 7%
-----------------------

Accommodation: on days there will be an update with information on which neighboring hotels/hostels will be a discount for players.
-----------------------

Organizers/sponsors:

The organizer of the tournament is the Cracow Foosball Club, in cooperation with PZFS.
TCF-HUB club is a official sponsor of funding and awards.

Contact - Jaroslaw Wanatowicz (jaroslaw.wanatowicz@gmail.com)

***********************

On-line Registration: https://goo.gl/forms/cM4gQAQzDQTF8dIn2
Registered players: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZrPcDu6dzGVXGSz1BC-65n0ct5lAjGPd1bIBJ5OSfbA/edit?usp=sharing

***********************

Venue

TCF HUB