We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Ho Rui An: DASH (performance + lecture)

15:00
17:00
Van Abbemuseum
Event organized by Van Abbemuseum

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ENGLISH BELOW!

Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling Handelsmerken van Frontier Imaginaries op 7 april ben je van harte welkom bij de performance/lezing DASH door kunstenaar Ho Rui An, die plaatsvindt op donderdag 5 april, 15.00 uur in het auditorium van het Van Abbemuseum. De performance + lezing zijn gratis toegankelijk met een geldig entreebewijs.

DASH

DASH opent met beeldmateriaal van een ongeval vastgelegd in een dashcam. Het werk beschouwt hoe het ongeval - of crisis - leesbaar wordt binnen een risicobeheerlijk en financieel afgedekt tijdperk. Hoewel de dashcam oorspronkelijk was ontworpen als een apparaat dat getuigt van de ongelukken die gebeuren met het voertuig waarop deze is gemonteerd, heeft de wildgroei van de afgelopen jaren onbedoeld geleid tot een eigentijdse index van het ongeval in de vorm van de enorme opeenhoping van crashbeelden op het internet.

Met de dashcam als uitgangspunt, beschouwt de lezing de bredere logica van 'horizonscanning' die ten grondslag ligt aan de vooruitziende programma's van de overheid van Singapore, die big data en scenarioplanning combineren als hulpmiddelen voor 'verrassingsverwachtingen'. Als cruciale verbinding tussen mondiale financiën en de regionale routes die worden doorkruist door rechteloze migrantenarbeid, wordt Singapore binnen de lezing aangehouden als een bevoorrechte locatie om de verstoringen of "zwakke signalen" die opduiken te benaderen. Vanuit deze ruimte, waar je nooit weet wat je zou kunnen verwachten, wordt een fantastische speculatieve economie geproduceerd om sommige verhalen te bevestigen en anderen te doven.

HO RUI AN

Ho Rui An is een kunstenaar en schrijver die zich begeeft op de grenzen van hedendaagse kunst, cinema, performance en theorie. Hij schrijft, praat en denkt over beelden, met een interesse in het onderzoeken van hun opkomst, overdracht en verdwijning binnen contexten van globalisme en bestuur.

HANDELSMERKEN

Op 7 April opent de tentoonstelling Frontier Imaginaries Ed. No. 5: Handelsmerken. Bezoek onze website voor meer informatie over deze tentoonstelling: https://bit.ly/2I4q8Eg

(ENGLISH) HO RUI AN: DASH

You are welcome to join the performance-lecture DASH by the artist Ho Rui An taking place on Thursday 5 April, 15.00, at the auditorium of the Van Abbe. The performance-lecture is free with a valid museum ticket.

DASH

Opening with footage of an accident captured from a dashcam, DASH considers how the accident—or crisis—becomes legible within a risk-managed and financially hedged era. While the dashcam was originally designed as a device that bears witness to the accidents that happen to the vehicle to which it is fitted, its proliferation in recent years has inadvertently yielded a contemporary index of the accident in the form of the vast accumulation of crash footage on the Internet. Taking this condition of the dashcam as a point of departure, the lecture considers the broader logic of “horizon scanning” that underpins the foresight programmes of the Singapore government, which combine big data and scenario planning as tools for “surprise anticipation”. As a crucial node along the electronic circuits of global finance as well as the sweaty regional routes crossed by disenfranchised migrant labour, Singapore is held up within the lecture as a privileged site to attend to the disturbances or “weak signals” that crop up on the horizon. From this limit-space where one can never know what might come at you, a fantastic speculative economy—populated by the likes of “black swans” and “dragon kings”—is produced to affirm some narratives while extinguishing others.

HO RUI AN

Ho Rui An is an artist and writer working in the intersections of contemporary art, cinema, performance and theory. He writes, talks and thinks around images, with an interest in investigating their emergence, transmission and disappearance within contexts of globalism and governance.

TRADE MARKINGS

On April 7, the Frontier Imaginaries Ed. No. 5: Trade Markings will open in the Van Abbemuseum. You can find more information on our website: https://bit.ly/2uj2NNn