We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

No more, No less / Agnieszka Grodzińska / Otwarcie / 10.04.2018

19:00
21:00
Zona Sztuki Aktualnej
Event organized by Zona Sztuki Aktualnej

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

No more, No less
Agnieszka Grodzińska
Kurator: Przemek Sowiński

Otwarcie wystawy:
10.04.2018, godz. 19:00

Czas trwania wystawy:
11.04.2018 - 20.05.2018

Zona Sztuki Aktualnej,
Pl. Orła białego 2
70-652 Szczecin

/ English text follows /

Czołganie. Myślę o czołganiu. O czołganiu się pomiędzy różnymi aspektami mojego funkcjonowania. O satysfakcji przedzierania się między pracą a domem. Między obowiązkiem, a wątpliwą przyjemnością. I chciałbym być w tym czołganiu lepszy, aby była w tym pewna powtarzalność. Wtedy miałbym pewność. Wtedy byłoby to jakieś osiągnięcie. Z czasem mógłbym wykształcić inne sposoby poruszania się. Miałbym wtedy więcej opcji. Nowe ruchy dałyby mi przewagę. Pojawiłby się automatyzm, więc nie musiałbym już się zastanawiać. Wszystko byłoby prostsze, choć tak naprawdę lubiłem się czołgać.

Wystawa No more, no less prezentowana w galerii związanej z uczelnią, poniekąd inicjuje grę z pytaniem o zasadność wysiłków podejmowanych w celu szkolenia młodych adeptów, oraz o ich funkcjonowanie już poza murami akademii. Czy metody, jakie się wobec nich stosuje są wystarczające? Obecnie ilość wyzwań, konkursów i różnego rodzaju przeglądów młodej sztuki jest porażająca. Wszystko to ma na celu w pewien sposób przygotowanie młodych do późniejszego poruszania się w świecie sztuki, które to, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko nie jest łatwe, ale i niejednokrotnie bywa z różnych względów niezrozumiałe. No more, no less w prosty sposób udowadnia, że czas ten powinien być przede wszystkim czasem eksperymentu i zabawy. Dostajemy nie mniej, nie więcej, czyli tyle na ile w danym momencie nas stać.

Przemek Sowiński

Możesz zrobić to szybko i sprawnie. Możesz zrobić to ładnie, dokładnie. Możesz zrobić to na odwal się. Możesz zrobić to byle prędzej. Możesz zrobić to, bo tak wypada. Możesz zrobić to, bo szkoda gadać. Możesz zrobić to, bo czujesz, że musisz. Możesz zrobić to, mimo że tego nie lubisz.

A co z przyjemnością, a co z przyjemnością, a co z przyjemnością, a co z przyjemnością.

Możesz zrobić to żeby mieć układy. Możesz zrobić to żeby kogoś nie urazić. Możesz zrobić to, bo takie jest życie. Możesz zrobić to, bo zrobisz to, oczywiście. Możesz zrobić to, bo wszyscy to robią. Możesz zrobić, bo rzekło się słowo. Możesz zrobić to, bo co masz zrobić. Możesz zrobić to i się nie głowić.

A co z przyjemnością, a co z przyjemnością, a co z przyjemnością, a co z przyjemnością. (Fragment piosenki A co z przyjemnością? zespołu Ba!)

___________________

No more, No less
Agnieszka Grodzińska
Curator: Przemek Sowiński

Opening of the exhibition:
Tuesday, 10.04.2018, 7.00pm

Duration of the exhibition:
11.04. 2018 - 20.05.2018

Zona Sztuki Aktualnej
Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie
ul. Plac Orła Białego 2, Szczecin

Crawling. I am thinking about crawling. Crawling among various aspects of my actions. About satisfaction with forcing my way through work and home. Through duty and doubtful pleasure. And I would like to improve my crawling in order to ensure some repeatability. Then I would assure myself. Then it would be some kind of achievement. I could learn other ways of moving, in time. I would have more options then. New moves would give me advantage. Automatism would be in place, so I would not have to reason any more. Everything would be easier notwithstanding that I have liked crawling, indeed.

No more, no less Exhibition in the Art Gallery associated with the Academy as if initiates the game with the inquiry about reasons and grounds for efforts made in order to educate young entrants as well as for their activities behind the walls of the Academy. Are the methods practised on them sufficient? The current number of challenges, competitions, and various young art festivals is striking. All that aims at preparing the young to navigate their way perfectly through the art world that, let’s be sincere, is not only uneasy but sometimes happens to be misleading for a variety of reasons. No more, no less in a simple way proves that this time should most of all be the time of experiment and fun. We get no more, no less, that is as much as we can afford at the very moment.

Przemek Sowiński

You can do that quickly and efficiently. You can do that nicely and exactly. You can knock that off. You can do that any sooner. You can do that because it is only right to do. You can do that because it is a waste of breath. You can do that because you feel that you need to. You can do that although you do not like it.

And what about pleasure, and what about pleasure, and what about pleasure, and what about pleasure.

You can do that in order to have good connection. You can do that in order not to hurt anyone. You can do that because such is life. You can do that because you will obviously do that. You can do that because all do that. You can do that as promised. You can do that because there is nothing else you can do. You can do that not to bother your head.

And what about pleasure, and what about pleasure, and what about pleasure, and what about pleasure.

(A scrap of song lyrics And What About Pleasure? by Ba! Band)