We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja "In Natura"

Fundacja "In Natura"

Karpno 3, Ostrowice, 78-506, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Inicjujemy i wspieramy działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju regionu drawskiego i jego popularyzacji w kraju i za granicą. Aktywizacja regionu.
Fundacja "In Natura" cover
Mission Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz terenową administracją rządową w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju regionalnego,
finansowanie i dofinansowywanie programów i inicjatyw zmierzających do
rozpropagowania regionu drawskiego, finansowanie i dofinansowywanie programów i inicjatyw oświatowo –wychowawczych i kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz pomoc w wyposażaniu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w pomoce naukowe w tym komputery, fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, oraz dla dzieci i
młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
organizowanie i finansowanie wypoczynku, zajęć rekreacyjnych i sportowych w
szczególności dla dzieci i młodzieży, finansowanie i współfinansowanie działań promocyjnych, badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zabytków kultury i
przyrody, finansowanie i współfinansowanie działań mających na celu ochronę środowiska i zabytków kultury, oraz programów informacyjnych służących krzewieniu wiedzy na
temat ochrony środowiska oraz zabytków kultury i przyrody,
finansowanie lub współfinansowanie leczenia w kraju i za granicą osób znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej,
wspieranie finansowe i materialne osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, oraz poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, organizowanie i finansowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji lub propagowania celów Fundacji, w tym prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej,
współpraca z innymi fundacjami i instytucjami przy realizacji prowadzonych przez nie
akcji i działań zgodnych z celami Fundacji, niezarobkowe kształcenie i dokształcanie młodzieży w zakresie objętym celami Fundacji, niezarobkowe organizowanie sympozjów naukowych i artystycznych,
niezarobkowe wydawanie książek i periodyków, druków ulotnych, niezarobkowe produkowanie i rozpowszechnianie filmów i utworów audiowizualnych,
ni
Description Celem Fundacji jest:
a) inicjowanie oraz wspieranie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju regionu drawskiego i jego popularyzacji w kraju i za granicą.
b) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, sportowych i
oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu drawskiego, szczególnie
w zakresie ekoturystyki i ekologicznej przedsiębiorczości,
c) promocja kultury regionalnej w kraju i za granicą, w tym międzynarodowa wymiana
kulturalna, oświatowa i sportowa,
d) działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej, w tym promowanie zdrowego trybu życia, zdrowej żywności
i zdrowego żywienia,
e) inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu opiekę nad zwierzętami, zgodną z
ich potrzebami,
f) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków kultury,
g) prowadzenie działalności dobroczynnej,
h) działalność edukacyjna, wychowawcza i naukowa, w szczególności na rzecz dzieci i
młodzieży.
Founded -Prezes zarządu
Joanna Małgorzata Przedpelski
-Członek organu nadzoru
Zbigniew Karpiński
-Członek organu nadzoru
Nadia Belkessam
-Członek organu nadzoru
Kamila Budzyńska

Similar places nearby