We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja "Naprzód"

Fundacja "Naprzód"

ul. Mickiewicza 37/58, Warsaw, 01-625, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Fundacja "Naprzód" jest socjalistyczną organizacją pozarządową inicjującą i wspierającą działania rzecz wzmocnienia współpracy środowisk lewicy.
Fundacja "Naprzód" cover
Mission Celem Fundacji jest:

1. Upowszechnianie myśli socjalistycznej wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, popularyzowanie idei humanizmu w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.
2. Wspieranie ludzi lewicy w aktywności w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i zawodowym.
3. Inicjowanie współpracy środowisk socjalistycznych z innymi nurtami lewicy, celem realnego wpływu na kształt polityczny kraju, inicjowanie współpracy różnych nurtów lewicy, celem realnego wpływu na kształt polityczny kraju.
4. Wspieranie działań mających na celu powstawanie nowych postępowych inicjatyw politycznych i społecznych i kulturalnych.
5. Inicjowanie i prowadzenie dialogu na temat przyszłości lewicy na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, regionalnym, międzypokoleniowym.
6. Wspieranie procesu budowania społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego.
7. Propagowanie zaangażowania w życie zawodowe, zrzeszania się w związki zawodowe oraz promowanie partycypacyjnego modelu zarządzania.
8. Działanie na rzecz równego statusu każdej jednostki bez względu na przynależność etniczną, narodowość, pochodzenie społeczne, światopogląd, wyznanie lub jego brak, wiek, płeć i orientację seksualną.
9. Propagowanie samorządności i postaw demokratycznych we wszystkich sferach życia społecznego.
10. Promowanie świadomości ekologicznej i idei zrównoważonego rozwoju.
Description Fundacja “Naprzód” jest nowym lewicowym think-tankiem, który podziela wartości, cele i program Europejskiej Partii Lewicy. Fundacja jest członkiem Europejskiej Sieci na rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego TRANSFORM! Europe
Founded grudzień 2015

Similar places nearby