We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fundacja Patrimonium

Fundacja Patrimonium

ul. Wodna 27, Poznan, 61-781, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, działającą w zakresie szeroko rozumianej ochrony ogólnoświatowego dziedzictwa kultury.
OPP KRS 0000187176
Fundacja Patrimonium cover
Mission Fundacja realizuje swoje cele w kraju i za granicą poprzez :
– wspieranie instytucji kultury działających w sferze ochrony i konserwacji zabytków, archeologii i muzealnictwa;
– organizowanie i wspieranie ekspedycji archeologicznych w celu poszukiwania, odkrywania i poznawania zabytków archeologicznych na rzecz ogólnoświatowego dziedzictwa kulturowego;
– świadczenie wszelkiego rodzaju pomocy, w tym finansowej, podmiotom wykorzystującym lub pragnącym wykorzystywać wiedzę pochodzącą z badań nad zabytkami oraz odkryć archeologicznych;
– świadczenie pomocy, w tym finansowej, osobom i podmiotom sprawującymi opiekę nad zabytkami kultury i sztuki oraz prowadzącym poszukiwania i badania archeologiczne dla celów ochrony, poznania, konserwacji i zachowania zabytków kultury i sztuki;
– wsparcie merytoryczne i finansowanie badań nad rozwojem metod i prac archeologicznych oraz konserwacji i ochrony zabytków;
– pomoc, w tym finansowa na rzecz ratowania i konserwacji zabytków kultury i sztuki;
– organizowanie i finansowanie spotkań osób i przedstawicieli instytucji działających w dziedzinie ochrony zabytków kultury i sztuki;
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji;
– przyznawanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych w tym zapraszanie i finansowanie pobytów w celach naukowych i dydaktycznych wybitnych uczonych i specjalistów z kraju i z zagranicy, działających w dziedzinach objętych celami Fundacji;
– organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na finansowanie celów Fundacji.
- organizowanie turystyki kulturowej
Description Fundacja PATRIMONIUM działa od 2004 r. Powstała dzięki inicjatywie osób związanych ze środowiskiem archeologicznym i naukowym skupionym wokół Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Naszymi założycielami byli prof. Lech Krzyżaniak, prof. Michał Iwaszkiewicz oraz dr Marek Chłodnicki. To oni wyznaczyli kierunki działalności Fundacji i zadania jakie ma spełniać w zakresie ochrony ogólnoświatowego dziedzictwa kultury.Nasza siedziba mieści się w Poznaniu ale swoim działaniem obejmujemy całą Polskę, a także kraje tak odległe jak Egipt i Sudan.

W działalność naszej Fundacji zaangażowani są ludzie, którzy swoją pracę łączą z pasją.

Bieżąca działalnością Fundacji kieruje Zarząd, a trzon Fundacji tworzą archeolodzy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy terenowej jak i laboratoryjno-naukowej.

Celem Fundacji na rzecz ogółu społeczności jest:
– podejmowanie i wspieranie działalności służącej ochronie ogólnoświatowego dziedzictwa kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i odkryć archeologicznych oraz opieki nad nimi;
– upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod poszukiwawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich w dziedzinie odkrywania i ochrony zabytków kultury i sztuki, muzealnictwa oraz opieki nad zabytkami;
– popieranie i inicjowanie wymiany wiedzy oraz informacji w dziedzinie poszukiwania, odkrywania, restaurowania i ochrony zabytków kultury i sztuki oraz opieki nad nimi.
Founded w 2004 r.

Similar places nearby