We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
GESTUS

GESTUS

Blagoevgrad, 2700, Bulgaria

Get Directions

+359897578067

Categories
Work hours Add information
About Together we can build a better tomorrow...
GESTUS cover
Mission “GESTUS” е сдружение, чиято дейност се фокусира върху създаване и утвърждаване на културна политика, на територията на България и извън нея, насочена към различни групи хора, за припознаване приоритетите и духовните ценности на изкуството и театъра.

GESTUS is an association focused on creating and affirming a cultural policy on the territory of Bulgaria and outside of it, geared toward different groups of people, which acknowledges the cultural significance of theatre and art.
Description “GESTUS” е сдружение, чиято дейност се фокусира върху създаване и утвърждаване на културна политика, на територията на България и извън нея, насочена към различни групи хора, за припознаване приоритетите и духовните ценности на изкуството и театъра.
“GESTUS” е нашият израз, на социално кодиран жест към театъра и изкуството.
“GESTUS” има за цел, да спомага за развитието на културата и изкуството в по-малките населени места в България. Да осъществява международен културен обмен и да популяризира съвременни произведения на чуждестранни и български драматурзи и писатели. Да работи в подкрепа на артисти, на свободна практика и други частни сдружения в страната и извън нея. Да създава образователни и други представления и пърформанси, с цел развитие на творческите способности и провокиране творческите изяви на деца и младежи.
“GESTUS” са : Илона Господинова, Мустафа Масърлиев, Игор Дамянов, Иван Тодоров, Константина Самарджиева, Симеон Тодоров и Антония-Мария Тонева.

GESTUS is an association focused on creating and affirming a cultural policy on the territory of Bulgaria and outside of it, geared toward different groups of people, which acknowledges the cultural significance of theatre and art.
GESTUS is our chosen name, as a socially-coded gesture toward theatre and art.
GESTUS aims to help the development of culture and art in smaller towns and villages in Bulgaria; to enable an international cultural exchange and popularise the contemporary work of Bulgarian and foreign playwrights and writers. We also aim to work in support of freelance artists and other private associations in the country and outside of it; to create educational and other plays and performances with the purpose of developing the creative abilities of children and adolescents.
GESTUS are: Ilona Gospodinova, Mustafa Masurliev, Igor Damianov, Ivan Todorov, Konstantina Samardzhieva, Simeon Todorov and Antonia-Maria Toneva.
Founded 27.07.2016@Blagoevgrad

Similar places nearby