We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Guru English School

Guru English School

32 Old Airport Rd, Suthep, 50200

Get Directions

(+66) 086-9182438

Categories
Work hours Add information
Guru English School cover
Description Guru English School เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ มีสาขา เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ แบ่งเป็นแบบเรียนตัวต่อตัว และแบบเรียนเป็นกลุ่ม
4 คน ถึง 7 คน การเรียนภาษาอังกฤษที่ Guru เราจะมุ่งเน้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษให้ได้ก่อน แล้วจึงสอนการอ่านภาษาอังกฤษและ
เขียนภาษาอังกฤษ
ให้ถูกแกรมม่า การพูดภาษาอังกฤษ สำคัญที่จะต้องคิดให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการพูดภาษาอังกฤษที่ฉะฉานไม่ตะกุกตะกัก
แบบการสอนภาษาอังกฤษแบบเก่าๆๆ ที่เริ่มเรียนแกรมม่าก่อน จะทำให้นักเรียนคิดเป็นภาษาไทยก่อนและแปลเป็นอังกฤษนั้นเป็นวิธีที่ผิด!!
ครูฝรั่งผู้สอนภาษาอังกฤษที่ Guru ผ่านการฝึกให้สอนภาษาอังกฤษคนไทยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย ครูทุกคนจบหลักสูตรการสอนภาษา
อังกฤษให้กับคนไทยที่ไม่สามารถพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
**ครูฝรั่งที่สอนใน Guru English School มีใบประกาศณียบัตรรับรอง**
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก Guru English School จึงสามารถพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากทุกคน

Similar places nearby