We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ideju Institūts

Ideju Institūts

Kr. Barona 36-7, Riga, Latvia

Get Directions

+371 67289496

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 10:00 – 18:00 SA closed
TU 10:00 – 18:00 SU closed
WE 10:00 – 18:00
TH 10:00 – 18:00
FR 10:00 – 18:00
About Event production company. / Pasākumu producentu kompānija.
Ideju Institūts cover
Mission To maintain an individual, personal and original approach to each idea, as well as to accept new challenges and keep up the ability to adjust to different situations and client demands.

Nodrošināt individuālu, personisku un oriģinālu pieeju katrai idejai, kā arī pieņemt jaunus izaicinājumus un uzturēt spēju piemēroties dažādām situācijām un klientu prasībām.
Description Precision is one of the cornerstones of our philosophy.
Precision in time, artistic means and details, which does not, however, exclude flexibility both during the event and while in the process of preparation.
Basic Philosophy of the Company – Hand Made
Each event is unique and tailored for the specific client through research of the client’s needs, specifics and experience. Communication – any event of any kind is a communication between the brand, the message and the audience. Our goal is to find the most precise and memorable way to deliver this message.
We demand the highest quality from ourselves and our suppliers. We take responsibility for the expected result.
In our events, an aesthetic environment is used as one of the basic elements. Environment is not perceived as a decorated location, but rather a piece of art aimed to trigger feelings and emotions. It’s a perfect synthesis of stage design, sound, light and scent.

Viens no mūsu filozofijas stūrakmeņiem ir precizitāte.
Precizitāte attiecībā uz izpildes termiņiem, mākslinieciskajiem izteiksmes līdzekļiem un detaļām, kas tomēr neizslēdz elastīgumu gan pasākuma laikā, gan tā sagatavošanas procesā.
Uzņēmuma vadmotīvs – viss ir pašu rokām darināts.
Ikviens pasākums ir vienreizējs un pielāgots konkrētajam klientam, iepriekš izzinot klienta vajadzības, specifiku un pieredzi. Ikviens jebkāda veida pasākums ir saziņa starp zīmolu, vēstījumu un mērķauditoriju. Mūsu mērķis ir atrast visprecīzāko un atmiņā paliekošāko veidu šā vēstījuma nodošanai.
Mēs prasām visaugstāko kvalitāti paši no sevis un no piegādātājiem Mēs uzņemamies atbildību par paredzamo rezultātu.
Mūsu pasākumos estētiski noformēta vide tiek izmantota kā viens no pamatelementiem. Vide netiek uzskatīta par izdekorētu telpu, drīzāk tā ir mākslas darbs, kas tiecas iesaistīt jūtas un emocijas. Tā ir perfekta sintēze, ko veido skatuves izkārtojums, skaņa, gaisma un smarža.
Awards Best Idea (concept) of the year 2011 (Latvia) – DNB short films „Norway, I love You”, a teambuilding project,
Best stage or event design of the year 2011 (Latvia)– Jameson Cult Film Club: Midnight express,
Best public event of the year 2011 (Latvia) – Līgosim krastmalā (Midsummer on the riverside)

2011.gada pasākuma labākā ideja (koncepts) – DNB īsfilmas “Norway, I love You”, teambuilding projekts,
2011. gada labākā scenogrāfija, noformējums vai dizains – Jameson Cult Film Club: Midnight Express,
2011. gada labākais lielais publiskais pasākums – Līgosim krastmalā!
Founded January, 2002
Products Entertainment and Arts Events
City Celebrations
Conferences and Business Meetings
Corporate Events
Product Launch
Creative Marketing
State and EU Financed Events: socially active and informative campaigns

Izklaides un mākslas pasākumi
Pilsētu svētki
Konferences un darba sanāksmes
Korporatīvie pasākumi
Produktu prezentācijas
Radošais mārketings
Valsts un ES finansētie pasākumi ir sabiedriski aktīvas un informatīvas kampaņas.

Similar places nearby