We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
IEP Sarasas Witaed Bangbon

IEP Sarasas Witaed Bangbon

99 ถ.บางบอน 3 แขวงบางบอน, Bangkok, 10150, Thailand

Get Directions

02 895 3472

Categories
Work hours Add information
About Sarasas Witaed Bangbon (International Education Programme)
IEP Sarasas Witaed Bangbon cover
Description การเรียนการสอนแบบนานาชาติ (International Education Programme)
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสองภาษา ล้ำหน้าความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาวิชาการต่างๆ ใน 8 กลุ่มสาระพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษา (อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์) ยกเว้นในบางรายวิชา อาทิ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย พุทธศาสนา และลูกเสือ-เนตรนารี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นที่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ได้ดีเทียบเท่ากับการใช้ภาษาไทย หรือการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างแท้จริง
  • 99 ถ.บางบอน 3 แขวงบางบอน, Bangkok, 10150, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby