We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Khoa Đa Phương Tiện PTIT

Khoa Đa Phương Tiện PTIT

A1, PTIT, KM 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Kênh thông tin chính thức của Khoa Đa Phương Tiện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Khoa Đa Phương Tiện PTIT cover
Mission - Quản lý, tổ chức giảng dạy các môn học, học phần do khoa quản lý.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và người học.
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.
Description Khoa Đa Phương tiện có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học các chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện và Truyền thông Đa phương tiện theo mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo do Giám đốc Học viện phê duyệt.
Founded Ngày 15/3/2016: khoa Đa phương tiện đã được thành lập theo quyết định số 265/QĐ-HV do Giám đốc Học viện ký.
  • A1, PTIT, KM 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Hanoi, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby