We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Kuzmányho 3/A, Bratislava, 811 06, Slovakia

Get Directions

+421 2 2044 2500

Categories
Work hours Add information
About Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky.
Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie cover
Mission # Vytvoriť a implementovať legislatívne nástroje pre zabezpečenie efektívneho systému prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, vrátane špecifickej legislatívy na elimináciu a prevenciu násilia na ženách a domáceho násilia.

# Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú.

# Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii násilia.

#Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o násilí páchanom na ženách, aby bolo možné prispievať k rozšíreniu efektívnych nástrojov intervencie a prevencie v prípadoch násilia.
Description Násilie páchané na ženách je závažný a čoraz viditeľnejší celospoločenský problém aj v podmienkach SR, napriek tomu má vysokú latenciu. Podľa reprezentatívneho prieskumu výskytu a skúseností žien s násilím na Slovensku realizovanom v roku 2008 je násilie páchané na ženách vážnym spoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť, intímne vzťahy nevynímajúc. Na Slovensku je domácemu násiliu vystavená každá piata žena, napr. každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera zažila z jeho strany násilné správanie – presnejšie 21,2% dospelých žien SR vo veku 18 – 64 rokov.
Napriek tomu, že téma násilia páchaného na ženách sa stala témou verejných politík už takmer pred desiatimi rokmi, v SR doposiaľ absentuje jednotný odborný postup pomáhajúcich profesií pri riešení problematiky. OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania a na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality poskytovania pomoci ženám vystavených násiliu, ktorý vychádza z dlhoročnej skúsenosti v tejto oblasti.
Cieľom KMC je preto vytvoriť, realizovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. V rámci KMC bude vytvorený expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. KMC zabezpečuje odbornú koordináciu jednotlivých aktivít prostredníctvom jednotných metodických usmernení pre poskytovanie služieb, pre oblasť primárnej prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytváranie podmienok multiinštitucionálnej spolupráce pomáhajúcich profesií a zabezpečenie systému ich vzdelávania, ako aj uskutočňovania výskumov a monitoringu násiliach na ženách a domáceho násilia.

Prijímateľom projektu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Partnermi projektu sú:
* Inštitút pre
Founded 2015
Donor: Nórsky finančný mechanizmus
Products * koordinácia celoštátneho systému prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia
* zabezpečenie analýzy platnej legislatívy v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia a príprava nových legislatívnych opatrení a strategických materiálov
* zabezpečenie systému vzdelávania pomáhajúcich profesií vrátane vysokoškolských kurzov a celoživotného vzdelávania na základe skúseností z Nórska
* vypracovanie metodických usmernení a štandardov pre poskytovanie služieb v spolupráci s partnerom z Nórska a vytvorenie podmienok a systému akreditácie špecifických služieb
* zabezpečenie systémového vzdelávania v rámci existujúcich vzdelávacích inštitúcií ako aj vytvorením lektorského tímu pre celoživotné vzdelávanie
* zabezpečenie systému primárnej prevencie, vrátane koordinácie vzdelávacích a osvetových aktivít
* vypracovanie a realizácia stratégie na podporu nulovej tolerancie voči násiliu páchanom na ženách a na podporu rodovej rovnosti v mediálnej sfére
* koordinácia celonárodnej mediálnej kampane k problematike násilia na ženách
* vypracovanie analýzy a vyhodnotenie existujúceho systému štatistického výkazníctva s cieľom identifikovať medzery a nedostatky, zdokonaliť a doplniť systém evidencie za všetky relevantné oblasti
* vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie pravidelného publikovania štatistických údajov o násilí páchanom na ženách,
* realizácia rôznych typov výskumov v oblasti násilia na ženách a domáceho násilia, vrátane výskumov zameraných na ženy s kumuláciou znevýhodnení,
* adaptovať na podmienky SR súbor spoločných indikátorov EÚ na monitorovanie zavádzania a uskutočňovania politík a aktivít zameraných na elimináciu násilia páchaného na ženách

Očakávaný dopad projektu:
* zabezpečená kvalita systémovej pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a domáceho násilia
* zvýšenie úrovne citlivosti hlavných aktérov, médií a verejnosti na tému rodovo podmieneného a domáceho násilia
* zníženie výskytu nási

Similar places nearby