We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) / Library Association of Latvia (LAL)

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) / Library Association of Latvia (LAL)

Mūkusalas iela 3, Riga, LV-1423, Latvia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About LBB darbojas 4 reģionālās nodaļas un 7 sekcijas / LAL has 4 regional divisions and 7 sections
Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) / Library Association of Latvia (LAL) cover
Mission ======
LBB galvenie mērķi: vienot Latvijas bibliotekārus kopīgu ideju un interešu aizstāvībai; veicināt nozares teorētisko un lietišķo attīstību; piedalīties bibliotekāro likumu izstrādē, nozares standartu veidošanā, bibliotekārās izglītības pilnveidošanā; aktivizēt bibliotekāru starptautisko sadarbību un profesionālo izaugsmi; vērsties pret jebkādiem informācijas ierobežojumiem, sekmēt tās brīvu pieejamību bibliotēkās.
======
LAL main objectives: to unite Latvian librarians for the advocacy of shared ideas and common interests; to promote the theoretical development and applied solutions within the sector; to participate in the drafting of library laws, developing the standards of the sector, improving the librarianship education; to facilitate international cooperation among librarians and their professional growth; to oppose any restrictions on information, to promote free access in libraries.
======
Description ======
Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923. gadā kā profesionāla sabiedriska organizācija. 1929. gadā tā kļuva par Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) locekli un arī šodien darbojas kā Latvijas bibliotekāru pārstāvis šajā starptautiskajā organizācijā.
======
Library Association of Latvia (LAL) was established in 1923 as a professional public organisation. In 1929 it became the member of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) and also now acts as the representative of Latvian librarians in this international organisation.
======
Founded 1923
Products ======
Darba virzieni: bibliotekāru interešu aizstāvība; līdzdalība bibliotekārās likumdošanas izstrādē un aizstāvēšanā; pārstāvniecība Latvijas Bibliotēku padomē; sadarbība ar vietējām, nacionālajām un ārzemju bibliotekāru biedrībām un asociācijām; starptautisku un nacionālu semināru un konferenču organizēšana; līdzdalība semināros un konferencēs Latvijā un ārzemēs; pieredzes apmaiņa valstī un ārzemēs; dažādu profesionālo jautājumu risināšana LBB sekcijās; LBB reģionālo nodaļu darba pārvaldība.
LBB darbojas 4 reģionālās nodaļas:
# Kurzemes;
# Zemgales;
# Latgales;
# Vidzemes.
Un tajā darbojas 7 sekcijas:
# Bērnu un skolu bibliotēku sekcija;
# Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija;
# Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija;
# Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija;
# Novadpētniecības sekcija;
# Publisko bibliotēku sekcija;
# Jauno speciālistu sekcija.
======
Lines of activities: advocacy of librarians’ interests; participation in the drafting and defending of library law; representation in the Latvian Library Council; cooperation with the local, national and foreign librarians’ societies and associations; organising international and national seminars and conferences; sharing experience locally and internationally; dealing with various professional issues in the sections of LAL; managing the work of the LAL regional divisions.
LAL has 4 regional divisions:
# Kurzeme;
# Zemgala;
# Latgale;
# Vidzeme.
And it has 7 sections:
# Children's and School Libraries Section;
# Library Research and Development Section;
# Library Building Renovation and Construction Section;
# Book and Library History Section;
# Local History Section;
# Public Libraries Section;
# New Professionals Section.
======
Categories

Similar places nearby