We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LH Securities

LH Securities

11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้นM,10 ถนนสาทรใต้ แขงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, Bangkok, 10120, Thailand

Get Directions

02-352-5100

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:30 SA closed
TU 08:30 – 17:30 SU closed
WE 08:30 – 17:30
TH 08:30 – 17:30
FR 08:30 – 17:30
About บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
"Everyone can be wealth"
LH Securities cover
Description "บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)" เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) LHFG ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคง และแข็งแกร่ง ภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีความหลากหลายในด้านบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ พร้อมตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร
Awards - TFEX Top IC Rewards by Company 2015
Founded 09/29/2014
Products Our Products and Services

- บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Stock Broking)
- บริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Broking)
- บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing And Lending)
- บริการตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund Center)
- บริการสะสมหุ้นรายเดือน (Shares Saving Plan)
- โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (EJIP)
- บริการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting)
- บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking)

------------------------------------
  • 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้นM,10 ถนนสาทรใต้ แขงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, Bangkok, 10120, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby