We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lubuska Fundacja Judaica

Lubuska Fundacja Judaica

Wojska Polskiego 54/5, Zielona Góra, 65-077, Poland

Get Directions

512780011

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Lubuska Fundacja Judaica cover
Description Cele i zasady działania Fundacji

§ 8
Celami Fundacji są:
1. Poszerzanie i propagowanie informacji dotyczących Żydów, ich historii, osiągnięć cywilizacyjnach oraz aktualnych problemów.
2. Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Żydów w województwie lubuskim.
3. Promowanie kultury żydowskiej na terenie województwa lubuskiego.
4. Zewidencjonowanie materialnego dziedzictwa kultury żydowskiej na ziemi lubuskiej.
5. Walka z antysemityzmem i nietolerencją.
6. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o Holocauście.
7. Upowszechnianie wiedzy na temat współczesnego Izraela.
8. Organizacja imprez kulturalnych i dydaktycznych przybliżających społeczeństwu tradycje, zwyczaje i kulturę żydowską.
9. Wspieranie działań edukacyjnych związanych z historią i kulturą Żydów, a także wspieranie edukacji interkulturowej, edukacji regionalnej i edukacji dla dziedzictwa.
10. Krzewienie tolerancji, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.
11. Tworzenie podstaw do współpracy ludzi różnych kultur, religii i tradycji poprzez realizację zadań w zakresie: kultury, nauki, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie
oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji.
3. Wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej.
4. Zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości, ze szczególnym uwzględnieniem narodu żydowskiego.
5. Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
6. Dokumentowanie życia społecznego i kulturalnego mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
7. Organizowanie kursów, szkoleń i sesji naukowych.
8. Organizowanie, a także udział w
Founded 1 stycznia 2006

Similar places nearby