We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nore Neset ungdomsskule

Nore Neset ungdomsskule

Skeismyra 10, Hagavik, 5217, Norway

Get Directions

56575800

Categories
Work hours Add information
About Nore Neset ungdomsskule vart fyrste gong tatt i bruk av elevar 18. august 2014. Skulen ligg i naturskjønt område vest i Os kommune. Skulen har 328 elevar f
Nore Neset ungdomsskule cover
Mission Våren 2014 utarbeidde det nye personalet ved Nore Neset ungdomsskule eit eige verdigrunnlag. Verdigrunnlaget byggjer på generell del i Kunnskapsløftet og Os kommune sin "Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur".
Nore Neset Ungdomsskule

Verdigrunnlag
Skulen byggjer verksemda si på formålsparagrafen for skuleverket:
Formålet med opplæringa
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.
Os kommune har utarbeidd Kvalitet
Description Add information
Founded August 2014

Similar places nearby