We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Norlights Education

Norlights Education

Rådhusgt. 25, Oslo, 0158, Norway

Get Directions

+47 401 60 894

Categories
Work hours Add information
About Konsernet Norlights Education tilbyr utd.tjenester innen de anerkjente pedagogiske retningene Montessori og IB. Vi investerer i fremtidens fredsspirer.
Norlights Education cover
Mission NLE investerer i enkeltindividet gjennom streben etter å sikre et profesjonelt, kvalitetsfullt, åpent og trygt utdanningsløp fra barnehage til voksen alder. Våre verdier og prinsipper er fundamentert i kvalitetssikret utdanning med utvikling av engasjerte og bevisste samfunnsmedlemmer.

Hovedfokuset er å løfte frem både barns og undervisers kompetanse, samt motivere til å være en ressurs i samfunnet både lokalt og globalt. Konsernet ønsker å kunne bidra med ansvarsfulle og engasjerte individer til det norske samfunnet, samt følge utdanningsutviklingen i Norge gjennom egne erfaringer i søsterselskapene.

Med disse grunnpilarene står vi for:

- Investing in future generations...

Dette nettopp fordi hver og en har rett til å utnytte og realisere sitt fulle potensiale, samt være med på å forme en verden hvor utdanning står sentralt i menneskets liv. Vi investerer i fremtidens generasjoner.

NLE skal være et rådgivende og oppfølgende organ ovenfor søsterselskapene, samt føre tilsyn med disse for å sikre at driften gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. Dette krever tett dialog og oppfølging selskapene imellom.

NLE er i tillegg tilbyder av tjenester til andre interessenter/ kunder som eier/drifter skoler og barnehager eller som ønsker å etablere en privat skole eller barnehage. Konsernet tilbyr veiledning og rådgivning i forbindelse med nye eller eksisterende søknader.
Description Konsernets formål er å være tilbyder av utdanningstjenester, herunder kjøp og salg av aksjer, deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet og interesse i aktuelle foretak.

Konsernets eventuelle overskudd og formue skal ved en eventuell oppløsning primært komme mottakerne av utdanningstjenester i konsernselskaper og tilknyttede selskaper til gode.

En eventuell utdeling av utbytte vil følge den til enhver tid lovmessige adgang.

Søsterselskapene ble en virkelighet takket være norske og tyrkiske initiativtakere som hadde ønske om å bidra til samfunnet ved å tilby utdanningstjenester gjennom verdensomspennende anerkjent pedagogikk. Investorene har siden starten av 2000-tallet vært bevisst sin støtte til tilbud for barn og unge i form av leksehjelp, rådgivning, ekstraundervisning og mulighet til deltakelse i sosiale fritidsaktiviteter, der målet har vært økt deltakelse i det norske samfunnet og motivasjon for videre utdanning. Med gode erfaringer og positive tilbakemeldinger fra bydeler, stat og kommune, ønsket de å ta dette ett steg videre.

I tillegg til å anvende sin internasjonale erfaring innen dette feltet, samt være i dialog med liknende prosjekter i innland og utland, var det første prosjektet; Drammen Montessori et faktum. Den globale tenkingen rundt respekten og omsorgen for alt liv rundt oss, der etiske verdier blir helt sentrale, innebærer en atmosfære fri for fordommer uansett bakgrunn, tro, livssyn og ståsted. Dette går som en rød tråd også i Maria Montessoris budskap; “Fred blant menneskene”.

I 2010 ble aksjeselskapene Drammen Montessoriskole og Drammen Montessoribarnehage stiftet og tre år senere var godkjenning fra stat og kommune en virkelighet. Et helhetlig tilbud var viktig å få etablert for initiativtakerne, da Montessoripedagogikken innebærer fokus på det tilrettelagte miljø for barna helt fra fødsel og fram til voksen alder.

IB-eventyret begynte med etableringen av aksjeselskapet Northern Lights International School i 2012. Grunnkolen å
Founded Oktober 2014

Similar places nearby