We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Odborná společnost letecká ČR

Odborná společnost letecká ČR

Novotného Lávka 200/5, Prague, 110 00, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Odborná společnost letecká ČR působí v oblasti letectví a astronautiky.
The Czech Aerospace Society operates in the field of aviation and astronautical.
Odborná společnost letecká ČR cover
Description Odborná společnost letecká ČR působí v oblasti letectví a astronautiky.

Odborná společnost letecká České republiky reprezentuje své členy doma i v zahraničí svým aktivním členstvím v ČSVTS a v podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v Odborné porotě Česká hlava a v mezinárodních federacích a společnostech. Společnost je řádný člen Českého národního výboru pro spolupráci s Evropskou federací národních inženýrských asociací FEANI a řádný člen Evropské rady leteckých a kosmických společností CEAS. Členství v těchto prestižních domácích a zahraničních organizacích vytváří dokonalé podmínky pro propojení členů Odborné společnosti letecké České republiky, z. s. s domácí a zahraniční odbornou veřejností a průmyslem a umožňuje oboustrannou komunikaci a zprostředkování profesních zájmů členů v domácí politice i vzhledem k zahraničí.

The Czech Aerospace Society operates in the field of aviation and astronautical.

The Czech Airlines Professional Company represents its members both at home and abroad through its active membership in the Czech Statistical Office and the Subcommittee on Science, Research, Aeronautics and Space of the Economic Committee of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, the Czech Chancellery and international federations and societies. The company is a full member of the Czech National Committee for Cooperation with the FEANI Federation of European Civil Engineering Associations and a full member of the CEAS European Aerospace Association. Membership in these prestigious domestic and foreign organizations creates perfect conditions for interconnection of members of the Czech Airlines Professional Society with the domestic and foreign professional public and industry and enables two-way communication and mediation of professional interests of members in domestic politics as well as abroad.
Founded 8. 5. 1990
Products Odborná společnost letecká ČR organizuje různé odborné akce zaměřené na šíření nových informací a znalostí mezi svými členy i širší odbornou veřejností a publikuje odborné a vědecké informace v médiích a časopisech doma i v zahraničí. Přidejte se k nám!

The Czech Aerospace Society organizes various professional events focusing on dissemination of new information and knowledge among its members as well as broader professional public and publishes professional and scientific information in the media and magazines at home and abroad. Join us!
  • Novotného Lávka 200/5, Prague, 110 00, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby