We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Oman muotoinen koti

Oman muotoinen koti

Hietaniemenkatu 9 b, Helsinki, 00100, Finland

Get Directions

040 638 6221

Work hours Add information
About Oman muotoinen koti -hanke etsii uusia keinoja nuorten asunnottomuuden ratkaisemiseen.
Hankkeesta vastaa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.
Oman muotoinen koti cover
Description Oman muo­toinen koti -hankkeessa kehi­tetään uusia rat­kaisuja nuorten asu­miseen yhdessä nuorten kanssa. Oman muo­toinen koti sel­vittää muo­toilun keinoin, miten tyhjät tilat vääntyvät nuorten asu­mis­käyttöön ja miten nuo­ri­soa­sumisen kautta paran­netaan koko lähiym­pä­ristöä.

Muo­toilun sanotaan loistavan vihe­liäisten ongelmien rat­kai­se­misessa. Nuorten asunn­ot­tomuus on juuri sel­lainen. Sitä ei kannata eikä synnytä kukaan. Ilman omaa kotia eläminen vai­keuttaa sitou­tumista asioihin, ihmisiin tai omaan tule­vai­suuteen. Silti asunn­ot­tomien nuorten määrä vain kasvaa. Asuntoa tar­vitseva nuori jää helposti toi­men­pi­teiden ja viran­omaisten väliin. Ratkaisu löytyy kokei­lemalla ja sys­teemin logiikkaa muut­tamalla.

Hel­singin kau­pungin nuo­ri­soa­siain­kes­kuksen, Toimivan kau­pungin, Nuo­ri­soa­sun­to­liiton ja Y-Säätiön yhteinen tavoite on, että vuonna 2018 jokaisella nuorella on koti.

Pro­jekti saa tukea Euroopan sosi­aa­li­ra­hastosta.
Categories

Similar places nearby