We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
OSP Rajgród

OSP Rajgród

Warszawska 64a, Rajgród, 19-206, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Ochotnicza Straż Pożarna w Rajgrodzie
OSP Rajgród cover
Mission Do głównych celów i zadań OSP należą:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6. działania na rzecz ochrony środowiska,
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.
Description W 1799 r. w Rajgrodzie miał miejsce dosyć duży pożar. Z pewnością było to przyczynkiem do wzmocnienia możliwości ratowania miasta z pożogi, bo pruski opis Rajgrodu z 1800 r. podaje wykaz narzędzi przeciwpożarowych: 158 drewnianych szpryc, 158 skórzanych wiader, 158 bosaków, 2 kadzie z wodą. Rajgród liczył wówczas 887 mieszkańców, wśród nich 392 Żydów. W mieście było: 202 gospodarzy, 231 gospodyń, 79 + 136 synów, 72 + 122 córek, 14 parobków, 9 chłopów, 22 dziewki. Ponadto 2 duchownych, 7 kupców, 44 rzemieślników, 4 urzędników magistrackich, 2 policyjnych. Drewniana zabudowa miasta składała się ze 158 domów i 75 stodół; a było też aż 116 pustych placów. Gospodarze i zapewne inni mieszkańcy hodowali łącznie: 159 koni, 203 źrebaki, 164 woły, 201 krów, 197 cieląt, 564 owiec, 449 świń.

W historii Rajgrodu możemy jeszcze wymienić kilka zdarzeń związanych z pożarem miasta: podczas bitwy o Rajgród w 1831 r., w roku 1862, podczas I wojny światowej spłonęła duża część miasta, w styczniu 1934 r., kiedy to spłonęła plebania i część ul. Piaski. Po wojnie do największych pożarów zaliczamy spalenie się kilku domostw na ul. Żabiej.

Pod koniec XIX wieku zaczęły powstawać organizacyjne zręby Ochotniczych Straży Pożarnych. Z dokumentów będących w posiadaniu UM w Rajgrodzie wynika, że w 1891 r. zarejestrowano w sądzie rajgrodzką straż pożarną.

Natomiast Maria Jolanta Szymanowska w swej pracy magisterskiej „Rajgród w latach 1796-1914“, powołując się na liczne źródła (m. In. Na „Echa Płockie i Łomżyńskie“), podaje, że straż pożarna powstała w Rajgrodzie w 1900 r.

Od początku swego istnienia straż liczyła 51 członków. Należeli do niej ochotnicy bez względu na narodowość. W 1900 roku przewodniczącym zarządu został proboszcz Henryk Tyszka, członkami zarządu: właściciel apteki Czesław Strzelecki, lekarz Szymon Peltyn, nauczyciel – Franciszek Urbejtys. W roku 1902 do zarządu weszli także Żydzi. Zastępcą przewodniczącego komisji rewizyjnej był Abram Cukierbraum, a zarządzającym majątkiem to

Similar places nearby