We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
PhayaThai Independent Living Center (พญาไทไอแอล)

PhayaThai Independent Living Center (พญาไทไอแอล)

100/291 แจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 โกสุมนิเวศน์ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210, Bangkok, 10210, Thailand

Get Directions

0866222602

Categories
Work hours Add information
About PhayaThai Independent Living Center
PhayaThai Independent Living Center (พญาไทไอแอล) cover
Mission 1 สร้างรูปธรรมในการดำเนินงานสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการในกรุงเทพมหานคร โดยนำเอาแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วยการจัดบริการ และการพิทักษ์สิทธิ “ โดยคนพิการ เพื่อทุกคนในสังคม” อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างผลกระทบเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เป็นไปในแนวทางที่ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพคนพิการให้สามารดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณค่า ในทุกๆมิติ

2 ขับเคลื่อนและขยายแนวคิดงานด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้นแบบที่สามารถศึกษา ดูงาน ให้กับศูนย์ การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการต่างๆในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Description จากแนวคิดของกลุ่มคนพิการที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกรุงเทพมหานคร ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของคนพิการ ให้สามารดำรงชีวิตอยู่ได้ ในสังคมได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องตกเป็นภาระแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม ไม่ต้องอยู่ในสภาวะพึ่งพิงและถูกทอดทิ้งให้ดำเนินชีวิตไปตาม ยถากรรม ทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจจนวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างไร้คุณค่า
ด้วยการมีเป้าหมายและแนวทางในการทำงานที่เหมือนกันที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการผู้พิการด้วยกันเองร่วมกับหน่วยงานภาค รัฐในมิติที่แตกต่างน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้
จากปัญหาข้างต้นจึงได้นำแนวคิดและกระบวนการทำงานการดำรงชีวิตอิสระคนพิการมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการเผยแพร่แนวคิด และจัดบริการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานในการทำงาน วันนี้ปัญหาของคนพิการควรจะต้องถูกแก้ไขอย่างบูรณาการ การสร้างเจตคติและความตระหนักรู้เรื่องสิทธิโอกาสของคนพิการแก่สังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นพอๆ กับ การให้โอกาสคนพิการได้จัดบริการคนพิการด้วยกันเองภายใต้การสนับสนุนที่จำเป็นของภาครัฐน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาพิจารณา โดยหลีกเลี่ยงเส้นแบ่งของระบบ ระเบียบและกฏเกณฑ์ไม่ให้มีมากเสียจนไม่สามารถจะทำงานได้จริง
องค์กรของคนพิการเป็น องค์กรช่วยเหลือตัวเองเป็น องค์กรที่ไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานได้จากวุฒิการศึกษา เนื่องจากเป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนอาจจะมีบ้างก็เพียงแค่ค่าตอบเล็กน้อยเท่านั้นอีกทั้งความพิการเกิดกับใครก็ได้ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำงานส่วนใหญ่คงเป็นเฉพาะผู้ที่มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่วันนี้มีความรับผิดชอบที่จะดูแลทุกข์สุขของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการใช้ความรู้ที่ได้จากการลงมือทำจริงอย่าง ต่อเนื่องผ่านกระบวนการตกผลึกความคิดอย่างมีส่วนร่วม รวมกับประสบการณ์ด้านความพิการที่สมาชิกแต่ละคนมีควาเชี่ยวชาญ
Awards " We are Professional "
Founded ptilc@hotmail.com
Products People's with Disability in Bangkok, Thailand
  • 100/291 แจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 โกสุมนิเวศน์ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210, Bangkok, 10210, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby