We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice

PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice

Bosanska b, Zivinice, 75270, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

035-750-472

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 15:30 SA closed
TU 07:00 – 15:30 SU closed
WE 07:00 – 15:30
TH 07:00 – 15:30
FR 07:00 – 15:30
About PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice
PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice cover
Mission PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice ima za cilj:Povećanje kvaliteta i efektivnosti sistema obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa novim zahtjevima društva zasnovanog na znanju i promjena obrazaca nastave i učenja;

Dostupnost obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa principima doživotnog učenja, bržeg zapošljavanja, razvoja karijere, jednakih šansi i društvene kohezije, otvaranje obrazovnih institucija za sve osobe koje iskazuju potrebu za obrazovanjem, a posebno za ranjive populacije, etničke i socijalne grupacije koje nisu u dovoljnoj mjeri ili nikako uspjele da ostvare pravo na obrazovanje. ;

Otvaranje obrazovanja i osposobljavanja prema najširoj populaciji, u svjetlu boljeg povezivanja rada i društva i odgovora na izazove koji nastaju u procesu globalizacije.

Ciljna populacija su osobe koje iz bilo kakvih razloga nisu bili u stanju ostvariti pravo na stručno osposobljavanje i obrazovanje kroz formalno obrazovanje.

Mnogo je razloga, vezanih za globalizaciju, demografske trendove, ekonomske, socijalne i kulturne potrebe, koji ukazuju na neophodnost hitnih i sveobuhvatnih aktivnosti na polju ne samo stručnog obrazovanja nego i doživotnog učenja, koje se moraju inkorporirati u institucionalne okvire, ali i u obrazovni sistem Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Evropska Komisija u tom kontekstu ukazuje na neophodnost redefinisanja uloge posebno srednjeg stručnog obrazovanja i njegove uloge u dostizanju ciljeva definisanih Lisabonskom strategijom. Europski ciljevi su bili zacrtani, da do kraja 2010. god. učešće evropljana u procesu doživotnog učenja treba da dostigne 12,5% odrasle radne populacije. Prihvatanje koncepta doživotnog učenja (Lifelong Learning – LLL), a srednje opšte i stručno obrazovanje je povezano sa obavezom prihvatanja postulata osposobljenosti učenika kako njihove pripremljenosti za nastavak školovanja u duhu Bolonjske deklaracije, tako i osposobljavanja, da po stečenom stručnom zvanju ili zanimanj
Description Osnivanje PU “Centra za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice uslovljeno je potrebom da se stvore organizacione pretpostavke za obavljanje djelatnosti obrazovanja osoba koje su prerasle i u toku formalnog obrazovanja nisu mogle ostvariti pretpostavke za završetak srednje stručne ili tehničke škole. Obrazovanje odraslih osoba omogućeno je primjenom Zakona o srednjem obrazovanju članovi od 67. do 72., ( Sl. Novine TK, broj: 17/11) te na osnovu takvih potreba, a u skladu sa članom 16. Stav 1. citiranog Zakona, Centar se i osniva zbog ostvarivanja prava na stručno obrazovanje i osposobljavanje.

Obrazovanje uz rad ili tokom čitavog života, ili doživotno učenje predstavlja jedan od prioriteta u društvu znanja i ekonomiji zasnovanoj na znanju, vještinama, sposobnostima, i stavovima, kao preduslov za sticanje odgovarajućih kompetencija što predstavlja europski put razvoja obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Lisabonska strategija (2000) naglašava značaj ljudskih resursa i investicija u obrazovanje, obuke i usavršavanje za dostizanje ekonomskog rasta, podizanje konkurentnosti i smanjivanje stope nezaposlenosti. Osnivanjem PU “Centra za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice postavljeno je nekoliko strateških zadataka koji proizilaze iz usvojenih strategija koje se odnose na potpisane dokumente Bosne i Hercegovine, kao i obavezu Bosne i Hercegovine, da organizacijom vlastitih resursa stvara pretpostavke za obrazovanje i u obrazovanju, osposobljavajući kadrove koji će imati znanstvenu i stručnu prohodnost, ne samo u sistemu europskog obrazovanja nego i ostvarivanje principa konkurentnosti na europskom i svjetkom tržištu radne snage.PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice ima za cilj:Povećanje kvaliteta i efektivnosti sistema obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa novim zahtjevima društva zasnovanog na znanju i promjena obrazaca nastave i učenja;

Dostupnost obrazovanja i osposobljavanja u skladu
Founded 07/01/2013

Similar places nearby