We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rīgas Brīvosta

Rīgas Brīvosta

Kalpaka bulvāris 12, Riga, 1010, Latvia

Get Directions

(+371) 67030800

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About Šis ir oficiālais Rīgas brīvostas pārvaldes FB profils, kurā tiek publicētas aktualitātes ap un par Rīgas ostu. RBP mājas lapa www.rop.lv.
Rīgas Brīvosta cover
Mission Mūsu mērķis ir izveidot Rīgas brīvostu par vadošo ostu Baltijas valstīs un par nozīmīgu Latvijas ekonomiskās labklājības avotu. Lai veicinātu Rīgas brīvostas izaugsmi, mēs akcentēsim šādus darbības virzienus:
1. Nostiprināt un paplašināt ostas klientu loku un rast ceļus, kā novērst atkarību no kāda viena kravas veida pārvadājumiem.

2. Izveidot ilgtspējīgu rīcības modeli, integrējot ostas darbībā vides aizsardzības un sociālos aspektus.

3. Veikt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās un ieviest inovatīvas darba metodes, lai veicinātu Rīgas brīvostas pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

4. Cieši sadarboties ar Latvijas Republikas valdību, Rīgas pilsētas pašvaldību un tās iedzīvotājiem, lai izveidotu visaptverošu un integrētu transporta infrastruktūru.

5. Sadarboties ar iesaistītajām pusēm, lai attīstītu ar Rīgas brīvostas darbību saistīto sauszemes infrastruktūru līdz pasaules klases līmenim.
Description Brīvostas pārvaldīšanu veic Ostas pārvalde, savukārt Ostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir Ostas valde astoņu cilvēku sastāva. Četrus Valdes locekļus ieceļ un no amata atbrīvo pilsētas dome, un četrus - ekonomikas ministrijas, finanšu ministrijas, satiskmes ministrijas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvirzītus pārstāvju amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.

Rīgas Brīvostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiska persona, kuru izveido attiecīgās pilsētas dome un kura Likumā par ostām noteiktajos ietvaros ir Ministru kabineta pārraudzībā.

Ostas kā publisko tiesību subjekts veic šādas valsts pārvaldes funkcijas:

1. nosaka ostas maksas un tarifus;
2. nodrošina ostas maksas un nomas (īres) maksas iekasēšanu;
3. nosaka apsardzes un caurlaižu režīmu ostā;
4. savas kompetences ietvaros kontrolē ostas noteikumu ievērošanu;
5. savas kompetences ietvaros kontrolē ostas komercsabiedrību darbības atbilstību likumiem;
6. kontrolē ostas teritorijas aizsardzību pret piesārņojumu, nodrošina ostas teritorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšanu, piedalās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā, organizē kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, kā arī izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu ostās.
7. nodrošina ziemas navigāciju
8. nosaka Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasību izpildi ostā un kontrolē ostas teritorijā izvietoto organizāciju darbību atbilstoši ostu iekārtu aizsardzības plāniem;
9. pieņem lēmumu par atļauju uzsākt paredzēto darbību ostas teritorijā atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu".

Ostas pārvalde privāto tiesību jomā veic šādas funkcijas:

1. izstrādā ostas attīstības programmas projektu atbilstoši apstiprinātai Latvijas ostu attīstības koncepcijai un attiecīgās pašvaldības attīstības programmai un teritorijas plānojumam;
2. nodrošina Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē akceptētās ostas attīstības programmas realizāciju;
3. apsaimn
Awards 2003.gada 3.jūlijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 9001:2000 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International.

2005.gada 10.jūnijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 14001:2004 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International.

Zaļā balva (Green Award), jeb zaļais statuss tiek piešķirts ostām, kuras veicina savas teritorijas saglabāšanu, piesaistot kuģus, kuri ir droši ekspluatācija, tādējādi samazinot risku piesārņojuma radīšanai ostas akvatorijā un jūrā, kā arī izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un tā komanda ir labi sagatavota reaģēšanai nestandarta situācijās, kas saistās ar kuģošanas drošību un vides piesārņojumu. 2009.gada nogalē ir pieņemts lēmums samazināt ostu maksu jēlnaftas kravām, kas Rīgas ostā tiek pārkrauta uz kuģiem, kas atbilst Green Award sertifikācijai.
Founded Piemēroti apstāķli ostas izveidei vietā, kur šobrīd atrodas Rīga varētu būt radušies ap 12.gs.

Similar places nearby