We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rewitalizacja Kołobrzeg

Rewitalizacja Kołobrzeg

Ratuszowa 13, Kołobrzeg, 78-100, Poland

Get Directions

+48 94 35 515 74

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 15:30 SA closed
TU 07:30 – 15:30 SU closed
WE 07:30 – 15:30
TH 07:30 – 15:30
FR 07:30 – 15:30
Rewitalizacja Kołobrzeg cover
Description ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Zespół został powołany Zarządzeniem Wewnętrznym Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 czerwca 2017 r.

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 36/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół w składzie:
Karolina BILSKA - Inspektor ds. urbanistyki i architektury
tel.: +48 94 35 51 574 | k.bilska@um.kolobrzeg.pl

Izabela SZYMAŃSKA - Główny Specjalista ds. urbanistyki i architektury
tel.: +48 94 35 51 530 | i.szymanska@um.kolobrzeg.pl

Agnieszka KRACZKOWSKA - BOLKO - Naczelnik Wydziału Dochodów
tel.: +48 94 35 51 548 | dochody@um.kolobrzeg.pl

Agnieszka MARCHOLEWSKA - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
tel.: +48 94 35 51 581 | a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl

Violetta PIETRAS - Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych
tel.: +48 94 71 36 157 | v.pietras@um.kolobrzeg.pl

Teresa GĘBCZYŃSKA - Starszy Inspektor ds. funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel.: +48 94 35 52 333 | t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl

Bartłomiej KOGUT - Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej
tel.: +48 94 35 51 573 | b.kogut@um.kolobrzeg.pl

Prace zespołu będzie koordynowała Karolina Bilska - Inspektor ds. urbanistyki i architektury.

ZADANIA ZESPOŁU

§ 2
Zadaniem zespołu jest przygotowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018 - 2027".

§ 3
Z czynności podejmowanych przez zespół sporządzone zostaną protokoły.

§ 4
Zespół powołuje się na czas realizacji zadania określonego w § 2.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta Kołobrzeg.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Founded 07/01/2017

Similar places nearby