We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Second Pixel

Second Pixel

Mico Sharenkov, Gevgelia, 1480, Macedonia

Get Directions

+389 70 346 634

Categories
Work hours Add information
About Second Pixel develops Websites, Web Applications, Mobile Applications for
better growth of business.
Second Pixel cover
Description We provide a full development lifecycle when it comes to software product development, starting from product research, product development, software development and quality assurance, integration with external systems and software operation and maintenance. As a reliable IT partner, SecondPixel develops a beneficial, interactive process to provide the most valuable product for our customers’ needs.
The product development process requires keeping the highest standards for code quality and software development design.

-Web Applications,
-Mobile Applications
-Web Design
- Web Development
- Web Solutions
- Mobile Design
- Mobile Development
- Mobile Solutions
- Redesign
- Tech Support
- Customer Support
- Outsourcing
We make your dream come TRUE.
To be first on the market with innovation ,a step ahead of the competition.
YES WE are
We are your Development !!!
Обезбедуваме целосен животен циклус за развој
кога станува збор за развој на софтверски производи, почнувајќи од истражување на производи, развој на производи, развој на софтвер и обезбедување на квалитет, интеграција со надворешни системи и софтверско работење и одржување. Како доверлив ИТ партнер, SecondPixel развива корисен, интерактивен процес за да обезбеди највреден производ за потребите на нашите клиенти.
Процесот на развој на производот бара одржување на највисоките стандарди за квалитет на кодови и дизајн на софтвер за развој.

-Веб апликации,
-Мобилни апликации
-Web дизајн
- Веб развој
- Веб решенија
- Мобилен дизајн
- Мобилен развој
- Мобилни решенија
- Редизајн
- Техничка поддршка
- Поддршка на корисниците
- Екстернализација
Ние го правиме вашиот сон реалност.
Да биде први на пазарот со иновации, чекор понапред од конкуренцијата.
Да ние сме
Ние сме вашиот развој !!!
Products  Web Applications
 Mobile Applications
 Web Design
 Web Development
 Web Solutions
 Mobile Design
 Mobile Development
 Mobile Solutions
 Redesign
 Tech Support
 Customer Support
 Outsourcing

Similar places nearby