We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sibuathong Support Foundation Center

Sibuathong Support Foundation Center

Sibuathong, Sawaengha, Ang Thong, 14150, Thailand

Get Directions

0845978751

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About กิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์ม และงานหัตถกรรม
Sibuathong Support Foundation Center cover
Description ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองราษฎรได้รับความยากลำบาก ไม่มีที่พักอาศัยและไม่มีงานทำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้เร่งช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย ครั้งนี้เป็นการด่วนทรงพระราชทานกระแสรับสั่งให้จัดหาพื้นที่และดำเนินการทำฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ราษฎรได้พักอาศัยขณะน้ำท่วมมีอาหารมีรายได้ และเป็นศูนย์เรียนรู้ ณ ตำบลโพธิ์สระ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ทรงรับสั่งว่าพื้นที่โครงการมีขนาดเล็ก อยากให้มีพื้นที่ดำเนินการมากกว่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่างของฟาร์มตัวอย่างในภาคกลาง

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้คัดเลือกพื้นที่ราชพัสดุที่ หมู่ ๓ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่เศษ เป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และยังไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพในที่ดินของตนได้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่าง ทำให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือบุตรหลานของครอบครัวราษฎรที่เดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียงที่ยังไม่มีอาชีพได้เข้ารับการฝึกอาชีพที่โครงการฯ จึงตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพขึ้น

ปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้ราษฎรฝึกอบรมอาชีพทั้งหมด ๔ แผนก
ได้แก่ แผนกเซรามิก, แผนกทอผ้า, แผนกปักผ้า, และแผนกผลิตกระดาษข่อย

Similar places nearby