We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Solaris Bus & Coach S.A.

Solaris Bus & Coach S.A.

ul. Obornicka 46, Bolechowo, 62-005, Poland

Get Directions

+48 61 667 2333

Work hours Add information
About Oficjalny profil Solaris Bus and Coach S.A.-
polskiego producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów.
Solaris Bus & Coach S.A. cover
Description Zasady funkcjonowania profili Solaris Bus & Coach S.A. na portalach społecznościowych

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument dotyczy funkcjonowania profili Solaris Bus & Coach S.A. na portalach społecznościowych zwany dalej Dokumentem określa zasady i warunki korzystania z profili Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000236619, kapitał zakładowy: 48.661.557 PLN (wpłacony w całości) i na portalach społecznościowych zwanych dalej Profilami.
2. Ilekroć w Dokumencie jest mowa o:
a. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Profil po wcześniejszym zalogowaniu się na dany portal społecznościowy;
b. Administratorze – należy przez to rozumieć osobę/y wyznaczoną/e przez Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialną/e za prowadzanie Profilu, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Dokumentu oraz nadzorowanie jego przestrzegania przez Użytkowników;
c. Serwisie – należy przez to rozumieć Serwis internetowy poświęcony Solaris Bus & Coach S.A. udostępniony w domenie https://www.facebook.com/pages/Solaris-Bus-Coach-SA/386408798131525?ref=stream#!/pages/Solaris-Bus-Coach-SA/386408798131525 i prowadzony przez Solaris Bus & Coach S.A.;
d. Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Profilach.
e. Profilach - profile na portalach społecznościowych.


§ 2 Cele prowadzenia profili na portalach społecznościowych
1. Celem prowadzenia Profili jest upowszechnianie informacji o Solaris Bus & Coach S.A., jej historii, rozwoju oraz produktach, promocja marki, upowszechnianie wiedzy o transporcie publicznym oraz zachęcanie do debaty na ten temat, w tym do wymiany wzajemnych kontaktów oraz doświadczeń.

2. Profile są merytorycznie zintegrowane z Serwi
Founded Solange i Krzysztof Olszewscy
Categories

Similar places nearby