We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Spotlight Media

Spotlight Media

Latvia, Alberta str. 12-2, Riga, LV-1010, Latvia

Get Directions

+371 6735 8031

Work hours Add information
About Spotlight Media – это Издательство, PR агентство и Рекламное агентство.


Spotlight Media - ir Izdevniecība, PR aģentūra un Reklāmas aģentūra.
Spotlight Media cover
Mission Spotlight Media создает новый информационный мир, ориентирами которому служат надежность, оптимизм и успех.

Spotlight Media veido jaunu informatīvo telpu, kuras pamatprincipi ir uzticamība, optimisms un veiksme.
Description Spotlight Media – это Издательство, PR агентство и Рекламное агентство. Все три сферы деятельности медиакомпании объединены понятием достоверной и качественной информации, которая с различным целеполаганием и в разных формах предоставляется широкой аудитории читателей, клиентов и партнеров.

Издательство регулярно выпускает два журнала на русском языке, Status и Railway, для двух целевых аудиторий - представителей бизнес-сферы и элиты. Также издательство обладает эксклюзивными правами размещения рекламы в журнале Direction.
Второе направление работы – это выпуск качественной печатной продукции на заказ.

PR агентство предоставляет полный спектр услуг развития общественных отношений, медиапланирования и анализа рынка. Все это способствует налаживанию устойчивой связи клиентов с текущими и потенциальными партнерами, а также формированию позитивного имиджа в общественном и медиапространстве.

Рекламное агентство занимается разработкой рекламных кампаний, подготовкой полноценных медиапланов и созданием различных рекламных материалов.

Spotlight Media - ir Izdevniecība, PR aģentūra un Reklāmas aģentūra. Visas trīs darbības sfēras ir apvienotas ar vienu jēdzienu – droša un kvalitatīva informācija, kas dažādos veidos tiek piedāvāta plašai lasītāju, klientu un partneru auditorijai.

Izdevniecība regulāri izdod divus žurnālus krievu valodā, Status un Railway, divām mērķa auditorijām – biznesa sfēras un elites pārstāvjiem. Izdevniecībai arī pieder ekskluzīvas tiesības reklāmas izvietošanai žurnālā Direction.
Otrs darbības virziens – kvalitatīvu drukātu materiālu izgatavošana pēc pasūtījuma.

PR aģentūra piedāvā pilna servisa sabiedrisko attiecību, kā arī komunikācijas plānošanas un tirgus analīzes pakalpojumus, lai veicinātu klientu komunikāciju ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem un veidotu pozitīvu tēlu sabiedrībā un medijos.

Reklāmas aģentūra nodrošina reklāmas kampaņu izstrādāšanu, pilnu mediju plānu sagatavošanu un dažādu reklāmas materiālu izveid
Products Бизнес-журналы Status и Railway.

Biznesa žurnāli Status un Railway.
Categories

Similar places nearby