We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie "Petra"

Stowarzyszenie "Petra"

Ul. Stary Rynek 25/3, Zielona Góra, 65-067, Poland

Get Directions

601384314

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami.
Stowarzyszenie "Petra" cover
Mission Statut Stowarzyszenia „PETRA”
z siedzibą w Zielonej Górze

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „PETRA” i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

§ 4

1. Stowarzyszenie, przy wykonywaniu swoich zadań i realizacji swoich celów statutowych oraz w celach reprezentacyjnych, może używać godła, flagi, emblematów, odznak i pieczęci wyróżnia-jących Stowarzyszenie spośród innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. O podjęciu działalności gospodarczej i rodzaju tej działalności decyduje w formie uchwały Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (posiadających głosy stanowiące). § 23 niniejszego Statutu nie stosuje się.
4. Podjęcie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców.

§ 6

1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i filie (terenowe jednostki organizacyjne) na terenie całego kraju.


§ 7

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, może współ-tworzyć i przystępować do związków stowarzyszeń mających podobne cele statutowe.
2. O przystąpieniu do organizacji, których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków w formie uchwały podjętej
Description Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami.
Founded 2008

Similar places nearby