We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thaiwarrant

Thaiwarrant

ถนน สาทรใต้, Bangkok, 10120, Thailand

Get Directions

+6626588924

Categories
Work hours Add information
About รวมทุกข้อมูล ข่าวสาร การลงทุนอนุพันธ์
Thaiwarrant cover
Mission YOUR VISION, OUR MISSION.
เคจีไอ...ผู้นำในการพัฒนา นวัตกรรมทางการเงิน
Description LINE: @dw13 หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40dw13

Disclaimer
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์
ยินดีต้อนรับท่านสู่ www.facebook.com/ThaiwarrantDW13 (“เวบไซต์”) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างท้าย เมื่อท่านได้เข้าสู่เวบไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้างท้ายนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวท่านจะไม่มีสิทธิเข้าใช้เวบไซต์นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูล เนื้อหา และ/หรือ สาระสำคัญทั้งปวงที่ปรากฏในเวบไซต์นี้ (“ข้อมูล”) 1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ และ 2) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาญาจักรไทย ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล หรือ แจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเวบไซต์นี้ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลที่ปรากฎในเวบไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทได้รับ (“as is” basis) บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวมิได้เสนอหรือจูงใจให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ รวมถึงมิได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด ท่านจึงตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้เวบไซต์นี้ด้วยตนเองทุกประการ

นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเวบไซต์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าเวบไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เวบไซต์นี้

การเชื่อมต่อกับเวบไซต์อื่น
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เวบไซต์นี้อาจเชื่อมต่อไปยังเวบไซต์อื่นๆซึ่งบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดๆบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเวบไซต์ดังกล่าว รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียและเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เวบไซต์ดังกล่าวของท่าน

การแก้ไขและการแยกจากกันได้
Products #DW : เป็นผู้ออก DW รายแรกของประเทศไทยในปี 2552 (PTT13CA) และปัจจุบันมี Mkt. Share ของปริมาณการซื้อขายสูงสุดที่ในตลาด

#หุ้นกู้อนุพันธ์ : ประเภทที่นิยมที่สุดคือ Equity Linked Note (ELN) KGI เป็นรายแรกที่เริ่มเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี 2548

#ETF : เป็นผู้ออกและผู้ดูแลสภาพคล่อง TDEX ซึ่งเป็น ETF ตัวแรกในปี 2550 ร่วมกับบลจ. วรรณ อีกทั้งยังร่วมเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และผู้ร่วมค้าหน่วยให้อีกหลายกองทุน ETF

#SBL : เป็นบล. รายแรกที่ได้รับ SBL License จาก ก.ล.ต.

#TFEX : เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในการเทรดสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index Futures, Single Stock Futures(SSF), SET50 Index Options

#Disclaimer
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เวบไซต์
ยินดีต้อนรับท่านสู่ www.facebook.com/ThaiwarrantDW13 (“เวบไซต์”) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างท้าย เมื่อท่านได้เข้าสู่เวบไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้างท้ายนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวท่านจะไม่มีสิทธิเข้าใช้เวบไซต์นี้

#สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูล เนื้อหา และ/หรือ สาระสำคัญทั้งปวงที่ปรากฏในเวบไซต์นี้ (“ข้อมูล”) 1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ และ 2) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาญาจักรไทย ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล หรือ แจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเวบไซต์นี้ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

#การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลที่ปรากฎในเวบไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทได้รับ (“as is” basis) บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวมิได้เสนอหรือจูงใจให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ รวมถึงมิได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด ท่านจึงตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้เวบไซต์นี้ด้วยตนเองทุกประการ

#นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเวบไซต์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถ
  • ถนน สาทรใต้, Bangkok, 10120, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby