We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tor Rozwoju

Tor Rozwoju

Durdy 1A, Durdy, 39-451 Skopanie, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Działalność stowarzyszenia ”Tor Rozwoju" od 6 sierpnia 2015 roku.

Działalność zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS.

Zarząd:

Prezes : Piotr Ruła
Wiceprezes: Damian Ruła
Sekretarz : Aneta Passakas
Członek zarządu: Zenon Kulig
Członek zarządu: Natalia Szypuła

Organ nadzorujący: Komisja Rewizyjna


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :Marian Sączawa Sekretarz Komisji Rewizyjnej : Barbara Białek
Członek Komisji Rewizyjnej Łukasz Myszka
Tor Rozwoju cover
Description Podstawowym celem Stowarzyszenia jest tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie
i wsparcie dla inicjatyw społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, wypływających z potrzeb lokalnych społeczności obszaru regionu, w tym w szczególności:
1. Działania na rzecz rozwoju regionu i społeczeństwa lokalnego.
2. Zwiększenie wrażliwości oraz aktywności w inicjatywach lokalnych.
3. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej i przeciwdziałaniem patologii społecznych.
4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oświatowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i osób dorosłych.
6. Realizowanie programów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień oraz aktywności społecznej i gospodarczej.
7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową.
8. Realizowanie projektów związanych z ekologią, ochroną środowiska, informatyką, współpracą międzynarodową.
9. Inicjowanie imprez kulturowych oraz sportowych i rekreacyjnych.
10. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz kultury fizycznej i sportu.
11. Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji.
12. Popularyzacja produktów lokalnych i wspieranie lokalnego przetwórstwa spożywczego.
13. Prowadzenie oraz wspieranie działalności rolniczej.
14. Działania związane z krzewieniem i propagowaniem postaw patriotycznych, pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego, pamięcią historyczną.
15. Działalność na rzecz rozwoju demokracji i samorządności.
16. Upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich.
17. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
w szczególności młodego pokolenia.
18. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
19. Działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo - wychowawcza.
20. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach spor
Founded 6 sierpnia 2015 rok

Similar places nearby