We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Towarzystwo Przyjaciół Żydowa

Towarzystwo Przyjaciół Żydowa

Kościuszki 34, Zydowo, 62-241, Poland

Get Directions

61 427 41 23

Categories
Work hours Add information
About TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻYDOWA
Towarzystwo Przyjaciół Żydowa cover
Mission Obszary działań
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Tożsamość, tradycja narodowa
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo publiczne
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

ZARZĄD TPŻ KADENCJA 2018 - 2022

Przewodniczący: Jacek Siwka
Zastępca przewodniczącego: Halina Prusak
Zastępca przewodniczącego: Maciej Graczyk
Skarbnik: Anna Sanok
Członek zarządu: Ewa Szmyt
Członek zarządu: Mariusz Staszewski
Członek zarządu: Miłosz Nowicki

Komisja Rewizyjna
Wioletta Sucholas - przewodnicząca
Małgorzata Janik - członek
Tadeusz Trzybiński - członek

Komisja Koleżeńska
Jarosław Lipiec - przewodniczący
Bronisława Tamul - członek
Leszek Bone - członek
Description Add information
Founded 1999

Similar places nearby