We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
UEH-Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

UEH-Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
UEH-Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cover
Mission Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Description Add information
Founded 10/27/1976
  • 59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby