We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Viện NCKH Ngân hàng - Học viện Ngân hàng

Viện NCKH Ngân hàng - Học viện Ngân hàng

12 Chua Boc, Dong Da, Hanoi, 10000, Vietnam

Get Directions

024 385 22974

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 11:30 SA closed
TU 07:30 – 11:30 SU closed
WE 07:30 – 11:30
TH 07:30 – 11:30
FR 07:30 – 11:30
About Research Institute for Banking
Where we work, we do research, we learn.
Viện NCKH Ngân hàng
Môi trường làm việc, nghiên cứu và học hỏi
Viện NCKH Ngân hàng - Học viện Ngân hàng cover
Mission 1. Là đơn vị đầu mối tổ chức, thực hiện toàn bộ hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học của Học viện Ngân hàng.
2. Xây dựng và trình Giám đốc Học viện Ngân hàng phê duyệt chiến lược và kế hoạch hoạt động NCKH dài hạn và kế hoạch hàng năm của Học viện Ngân hàng.
3. Làm đầu mối xúc tiến, triển khai các hoạt động KH & CN của Học viện với các đối tác trong và ngoài nước; thực hiện chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các đối tác trong và ngoài nước.
4. Kiểm tra và giám sát thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.
5. Chịu trách nhiệm tổ chức chính, phối hợp đồng tổ chức trong các sự kiện khoa học của toàn Học viện; hỗ trợ các đơn vị trong Học viện tổ chức các sự kiện khoa học phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
6. Chịu trách nhiệm cập nhập, cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý nhiệm vụ KH & CN các cấp.
7. Làm đầu mối và chịu trách nhiệm chính về triển khai đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho các hệ đào tạo tại Học viện Ngân hàng.
8. Xác nhận hoạt động nghiên cứu khoa học.
9. Chịu trách nhiệm về công tác thông tin hoạt động KH & CN và các hoạt động khác có liên quan đến KH & CN của Học viện.
10. Thực hiện các hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ.
11. Tham gia cung cấp các dịch vụ về tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ, về hoạt động ngân hàng và các lĩnh vực khác liên quan cho các tổ chức, cá nhân ngoài Học viện Ngân hàng.
12. Tham mưu cho Giám đốc Học viện tìm kiếm, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí cho hoạt động KH & CN.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
Description Phòng NCKH và Tư vấn – Tel: 024.38522974
Phòng Quản lý khoa học – Tel: 024.35773028
Email: viennckh@hvnh.edu.vn
Founded 06/16/1977

Similar places nearby