We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Vish këpucët e mia - Walk in my shoes

Vish këpucët e mia - Walk in my shoes

Rruga Tahir Kadare, Tirana, Albania

Get Directions

+355692106968

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Educational research about Roma community in Albania. Applying new methods of learning to young Roma of Albania. Making education easier and more accessible for Albanian Roma.
Vish këpucët e mia - Walk in my shoes cover
Mission Misioni: Të identifikojmë dhe të promovojmë mënyrat e reja të nxënjes si dhe të krijojmë ura lidhëse mes modeleve pozitive Rome dhe jo Rome.
Mission: Identifying and promoting new ways of learning also creating bridges between roma and non roma role models.
Description Vish këpucët e mia:

Është një organizatë jo-qeveritare e cila synon të ndihmojë të rinjtë rom në përshtatjen dhe performancën e tyre në sistemin e edukimit shqipëtar, duke implementuar ide bashkëkohore dhe europiane që rrisin performancën e fëmijëve rom në fushën e edukimit.
Vizioni: Të krijojmë akses gjithëpërfshirës në sistemin e edukimit shqipëtar.
Misioni: Të identifikojmë dhe të promovojmë mënyrat e reja të nxënjes si dhe të krijojmë ura lidhëse mes modeleve pozitive Rome dhe jo Rome.

It is a non-governmental organization that aims to help Roma youth in adapting and improving their performance in the Albanian education system by implementing contemporary and European ideas that enhance the performance of Roma children in the field of education.
Vision: Creating new comprehensive access for Albanian education system.
Mission: Identifying and promoting new ways of learning also creating bridges between roma and non roma role models.
Awards Community Solution Program Followship
Founded 1 September 2017

Similar places nearby