We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
YIC Gyumri - Youth Initiative Centre NGO

YIC Gyumri - Youth Initiative Centre NGO

Shahumyan 69, Gyumri, 3101, Armenia

Get Directions

+374 95 91 91 97

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 10:00 – 18:00
TU 10:00 – 18:00 SU closed
WE 10:00 – 18:00
TH 10:00 – 18:00
FR 10:00 – 18:00
About Get the freshest news on local & international projects in Armenia & abroad; field of colors, energy & life !
YIC Gyumri - Youth Initiative Centre NGO cover
Mission The Mission of YIC:

Assist in the development of the civic activism of youth through promoting youth initiatives and active participation.

ԵՆԿ –ի առաքելությունը`

Նպաստել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը` խրախուսելով երիտասարդական նախաձեռնություններն և ակտիվ մասնակցությունը:
Description Youth Initiative Centre is a non-governmental organization established by a group of active young people experienced and well recognized in the field of youth work.

Երիտասարդական Նախաձեռնությունների Կենտրոնը երիտասարդական աշխատանքի բնագավառում փորձ ունեցող և այդ ոլորտում ճանաչված մի խումբ երիտասարդների կողմից հիմնադրված հասարակական կազմակերպություն է:

Activity Directions of the Youth Initiative Centre:

Increase youth participation in national youth policy development and decision-making processes through.

Promote volunteering among young people and contribute to the recognition of volunteerism.

Enhance cultural awareness and artistic expression among youth and encourage cross-border dialogue.

Improve prospects for youth employability and support the personal and professional development of young people.

Contribute to the development of the linguistic and communication skills of youth through.

* YIC is a member of the Network of Multipliers of the “Youth in Action” Programme administered by the SALTO Eastern Europe and Caucasus (EECA) Resource Centre.
* YIC is a member of Armenia-Turkey "Beyond Borders Initiative" NGO platform.
* YIC is a member of VIO (Volunteer Involving Organizations) Network supported by UNV (United Nation Volunteers).
* YIC is a member of UNOY (United Network of Young Peacebuilders).


ԵՆԿ գործունեության հիմնական ուղղությունները`

Բարձրացնել երիտասարդների մասնակցությունը ազգային երիտասարդական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում:

Երիտասարդների շրջանում խրախուսել կամավորությունը և նպաստել կամավորության ճանաչմանը:

Բարձրացնել մշակութային իրազեկությունը, նպաստել երիտասարդների արտիստիկ արտահայտմանը և խրախուսել միջսահմանային երկխոսությանը:

Բարձրացնել երիտասարդների աշխատանքային հեռանկարները և նպաստել երիտասարդների անձնային և մասնագիտական զարգացմանը:

Նպաստել երիտասարդների լեզվական և հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը:


* ԵՆԿ-ն հանդիսանում է Հայաստանում ՍԱԼՏՕ Արևելյան Եվրոպա և Կովկաս ռեսուրսա
Products Local and International:
- Initiatives
- Trainings, Seminars
- Exchanges
- Photo and Video exhibition
- Forums
- Clubs
- Events
- Research

Similar places nearby