We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ZKZ Tczew

ZKZ Tczew

Sobieskiego 10, Tczew, 83-110, Poland

Get Directions

(58) 531-43-43

Categories
Work hours Add information
About Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
ZKZ Tczew cover
Mission KSZTAŁCIMY na wysokim poziomie pracowników, zaspokajając oczekiwania lokalnego rynku pracy.

PODWYŻSZAMY standardy nauczania poprzez ciągły rozwój kadry dydaktycznej i wprowadzanie nowych technologii nauczania.

Naszą misję realizujemy prowadząc:

- kształcenie praktyczne dla szkół ponadgimnazjalnych
- kursy i szkolenia uzupełniające
- dokształcanie teoretyczne w zawodzie
- zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
- współpracę ze szkołami i zakładami pracy w zakresie realizacji programów nauczania
Description Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie zajmuje się przygotowaniem teoretycznym w zawodzie i praktycznym młodzieży i dorosłych wynikającym z programów nauczania, a także innymi zadaniami zleconymi przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie wchodzą następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia Praktycznego;
- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;
- Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy:


- prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

- prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów;

- doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

- kursy umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;

- zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych;

- prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiającego spełnienie obowiązku nauki;

- kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólno zawodowego.

Do zadań Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego należy:


- dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;

- dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nie uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika;

- doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy;

- gromadzi i upowszechnia informacje o zakresie dokształcania „młodocianych” współpracując w tym zakresie z innymi ośrodkami d
Founded Piotr Kaszubowski

Similar places nearby