Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
НСБ За Активно Лечение на Хематологични Заболявания

НСБ За Активно Лечение на Хематологични Заболявания

ул. Пловдивско поле 6, Sofia, Bulgaria

Come raggiungere

Aggiungere il numero di telefono

Aggiungere il link per il site

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ЕАД, гр. София е най-голямото, модерно специализирано здравно заведение от този род в нашата страна. Дейностите осъществявани в нашата болница отговарят на европейските изисквания за добра клинична и лабораторна практика. Тук се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност. Терапевтичната стратегия се реализира съобразно риск адаптиран и индивидуализиран терапевтичен план, както на бенигнени, така и на малигнени хематологични заболявания. Медицинските специалисти работещи в болницата са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология.
НСБ За Активно Лечение на Хематологични Заболявания cover
Descrizione През последните десетилетия много лекари, биолози, химици, фармацевти, медицински сестри, лаборанти и санитари от Националния център по хематология и трансфузиология с всеотдайния си труд допринесоха за укрепването и развитието на Центъра, а с това и за повишаване на научния престиж и практическата значимост на българската медицина. Успехът на този труд е немислим без помощта на десетките сътрудници на Българския червен кръс т и хилядите кръводарители, които се отзоваха при всеки зов за помощ. Към всички тях е адресирана нашата признателност и благодарността на болните и на техните близки.

Основаването на Националния център по хематология и трансфузиология е резултат на медицинските постижения в областта на клиничната и трансфузионна хематология през първата половина на миналия век, на все по-увеличаващата се нужда от кръв за лечебната практика и на натрупаните у нас знания и опит в областта на научноизследователската, експерименталната, диагностичната, профилактичната и лечебна дейност. видни наши хирурзи, съдебни медици и интернисти (Г. Москов – 1922 г., В. Моллов – 1925-1938 г., Ас. Хаджиолов – 1932 г., Г. Капитанов – 1930-1933 г., Ал. Пухлев – 1933-1940 г., П. Алтънков – 1935-1940 г., К. Ноев – 1955 г., К. Чилов – 1940-1958 г.) поставиха кръвопреливането и клиничната хематология на нивото на тогавашните научни постижения и подготвиха следващото поколение хематолози и трансфузиолози.

Първият кръводарителен център у нас е създаден през 1933 г. под ръководството на Г. Капитанов, а първата организация на кръводарителите е дело на П. Алтънков 1940 г. През 1939 г. Главна дирекция на народното здраве организира първия курс по кръвопреливане за началници на хирургичните отделения при държавните болници, а през 1940 г. са публикувани и първите правилници по кръводаряване и кръвопреливане. Осемнадесет години по-късно, през 1958 г. е поставено и началото на безвъзмездното кръводаряване в страната.

През 1946 г. Военната станция по кръвопреливане, организирана от Мед

I luoghi simili nelle vicinanze