Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Chiang Dao Art & Gallery

Chiang Dao Art & Gallery

107, Chiang Dao, 50170, Thailand

Come raggiungere

0891113693

Aggiungere il link per il site

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo ศูนย์รวมแสดงงานศิลปะในท้องถิ่น (Folk Art & Gallery)
Chiang Dao Art & Gallery cover
Descrizione Chiang Dao Art & Gallery : ศูนย์รวมแสดงงานศิลปะในท้องถิ่นที่มีอยู่หลากหลายแขนง ทั้งงานเขียน ภาพถ่าย งานปั้น งานไม้ งานฝีมือ ศิลปะหัตถกรรมชนเผ่า ฯลฯ : เพราะเราเชื่อว่า ศิลปะพื้นบ้านเป็นสิ่งที่จรรโลงสังคมอย่างหนึ่ง
>> ศิลปินท้องถิ่นท่านใด สนใจร่วมแสดงงานกับเรา หรือนักสะสมงานศิลปะสนใจชื่นชอบผลงานชิ้นไหน สามารถสั่งจองงานกันได้เลย ที่ Tel.0891113693
หรือ e-mail : phuchiangdao@gmail.com

I luoghi simili nelle vicinanze