Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Zobacz szczegóły…
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

171 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง, Bangkok, 10210, Thailand

Get Directions

025342276

Kategorie
Godziny pracy Add information
O nas Office of the RTAF Internal Audit
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ cover
Misja สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ มีหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากร ตามความมุ่งหมายของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่กำหนดแนวทาง ควบคุม และประเมินผลเกี่ยวกับการฝึกศึกษา และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
Opis Add information
Nagrody รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่2 มิติด้านการตรวจสอบภายในระดับ ดีเลิศ

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่3 มิติด้านการตรวจสอบภายในระดับ ดีเลิศ
Założona 3 ตุลาคม พ.ศ.2529
  • 171 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง, Bangkok, 10210, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby